Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Помощник-фармацевт

​Помощник-фармацевтът участва активно в лекарствоснаб-дяването и лекарствопроизводството. Той приготвя и отпуска ле-карствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на ком-петенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самосто-ятелно. Може да работи в аптеки, аптечни складове, галено-фасо-въчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии