Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. Антоанета Здравкова Цветкова д.и.


Катедра:
УС:
Е-поща: antoaneta.tsvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Доц. Антоанета Цветкова, д.и. e родена на 23.07.1971г. в гр. Шумен. Има придобита магистърска степен по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет Варна и степен „доктор по икономика" През 2015г. е защитила дисертационен труд на тема: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти отпускани без рецепта", с която придобива научна степен "доцент". Притежава специалност „Икономика на здравеопазването".

Академична кариера
През 2010 година доц. Цветкова започва като хоноруван асистент към УС „Помощник Фармацевт" в МУ-Варна, а през 2011 е назначена след конкурс за асистент. От 2012г. е ръководител на УС „Помощник фармацевт", член е на програмния съвет на МК-Варна и на Колежанския съвет.
Чете лекции по дисциплините: „Социална фармация и фармацевтично законодателство", „Медицински изделия", "Хранителни добавки, ОТС и фитопрепарати" в МК-Варна," Приложни аспекти на икономическата теория в здравния и фармацевтичен сектор" в магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт към ФОЗ в МУ-Варна.

Допълнителни курсове и квалификации
В периода 2012г. – 2016г. доц. Цветкова завършва допълнителни квалификационни курсове във Фармацевтичния факултет на МУ София по следните теми: „Европейско фармацевтично законодателство и пазар"; „Фармакоикономика и клинична епидемиология с  биостатистика" - обучение за регулаторните институции и членове на ISPOR; „Съвременни аспекти на фармацевтичния маркетинг" и „Оценка на здравните технологии-HTA".

Публична и обществена дейност
С решение № 317-13/8/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна е избрана за представител на община варна в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна" АД.
Съчетава академичната си работа с управленски позиции като председател на ПК „Здравеопазване" към Общински съвет Варна. Член е на постоянни и временни комисии ПК „Здравеопазване", ПК "Младежки дейности и спорт" , ПК "Наука и образование", Вр.К "Опазване и възпроизводство на околната среда".
Член е на Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН, сформирана съгласно приетата „Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИН 2016 - 2020 г."   

Публикации

 
 
Доц. Антоанета Цветкова е съавтор на практическо ръководство за помощник фармацевти, свързано с учебно-преподавателската дейност по дисциплината „Социална фармация и фармацевтично законодателство“. Има 39 убликации в научни списания и сборници от конференции, участва в 35 научни публикации в бълкарски и международни научни списания.

Научни публикации​

Член на