Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Функции на Декана

1. Ръководи факултета и го представлява;

2. По право е член на Факултетния съвет и негов Председател;

3. Изготвя годишен доклад за дейността на факултета и го предлага за приемане от Общото събрание на факултета;

4. Предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за Заместник-декани;

5. Изпълнява и други функции, които произтичат от закона и от настоящия Правилник.