Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

​   За първи път в България Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалност „Военен лекар" („Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър). Професията на военен лекар е чест и престиж за хиляди специалисти по света, за които спасяването на човешкия живот е призвание и дълг, а патриотизмът – дълбоко осъзнато убеждение.

   Обучението се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 6 години, студентите ще получат образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ http://www.naval-acad.bg/education/bachelor

   Обучението в специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват ОКС „магистър".

   Част от квалификациите, които ще получат по време на своето обучение в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", са умения за управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск", както и ежедневни командировъчни пари в съответната валута. Работата при екстремални условия е не просто приключение, но и изпитание на личностните качества и професионализма. Там българските военни лекари непрекъснато доказват, че военната медицина е не просто специалност, а отговорна кауза, достъпна само за най-смелите професионалисти, които рискуват живота си за другите, вземат най-бързото и най-животоспасяващото решение в екстремна ситуация. Съчетанието от хуманизма на лекарската професия и отговорността на офицерската кариера ще формират в завършилите лидерски умения, организираност и дисциплина, които се ценят високо във всяка сфера на обществения живот и гарантират успех.


Предимства:


 • Без такси за обучение и в двата университета.
 • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър" по гражданска специалност „Медицина" се придобива и ОКС „бакалавър" по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво".
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.
   
  За специалност „Медицина":
 • Диплома, призната във всички европейски държави.
 • Безкомпромисно качество на обучението – МУ-Варна е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството;
 • Висококвалифицирани преподаватели и специалисти.
 • Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии.
 • 3D технологии за изучаване на анатомията на човека.
 • Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика.
 • Лекционни аудитории с модерна интериорна среда – интерактивни дъски, симулатори за обучение, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.
 • Осигурен достъп до най-добрите информационни бази от данни.
 • Библиотека, разполагаща и с електронни читални, работеща с удължено работно време по време на редовните изпитни сесии, съобразено с натовареността на студентите.
 • Електронна платформа за обучение „Blackboard" с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси, интерактивни материали и тестове.
 • Платформа „Уебстудент" – онлайн профил на всеки студент, даващ възможност за проследяване в реално време на оценки, график на лекции и упражнения, административно обслужване, онлайн подаване на документи за общежития и стипендии и много други.
 • Спортна база с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с новата възможност за обучение по ветроходство.


За специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво":

 • По време на следването си обучаемите за военни лекари са със статут на курсанти, а след завършване на медицинското си образование придобиват офицерско звание „Лейтенант".
 • Специализираното военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София.
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло.
 • Осигурена специализация по клинични медицински специалности след третата година на военна служба.
 • Възможност за специализация по военномедицинска специалност веднага след започване на военната служба.
   
  Процедура за кандидатстване и полагане на конкурсни изпити
   
  За да кандидатствате за „Военен лекар" (по специалност „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър) трябва да отговаряте на следните условия:
 • да имате средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по биология и химия в дипломата;
 • да сте годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • да сте граждани на Република България и да нямате друго гражданство;
 • да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу вас да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
 • да не страдате от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
 • към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. Кандидати, по-възрастни от 23 години, могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след подаване на писмено заявление до министъра на отбраната и негово положително становище.

 
Документи за кандидатстване се приемат:
         - чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg;
         - на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55).
 
Необходими документи:
- За специалност „Медицина":

 1. Комплект документи за кандидатстване (заявление и състезателен картон), закупени от книжарницата, или попълване на регистрационна форма за избралите онлайн кандидатстване.

 2. Оригинал (връща се веднага след приемането на документите) и незаверено фотокопие на лична карта на кандидат-студента. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на личната карта от двете страни.

 3. Оригинал на диплома за завършено средно образование (връща се на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и 2 броя незаверени фотокопия от дипломата. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на дипломата от двете страни.

   Лицата, които не са завършили средно образование в Република България, представят документ за завършено средно образоване (диплома), признат от експертна комисия към Регионално управление на образованието (РУО), съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба №2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, обн. ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г.

   Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование 1-2 дни преди изтичане на срока за подаване на документи (който е 26.06.2017 г.), е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следните реквизити:

 • оценките по биология и химия от задължителната подготовка;
 • оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили; 
 • изходящ номер, подпис и печат на училището.
 4. Декларация, че са информирани за заболяванията, при които обучението в МУ-Варна не е подходящо поради спецификата си (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).
  5. Декларация по чл. 91, ал. 7, т. 2 от Закона за висшето образование, че не са се обучавали и към момента не се обучават в същата или в по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).
  6. Документ за платена такса за участие в конкурсните изпити по банкова сметка на МУ-Варна (на стойност 90 лв). При онлайн кандидатстване – сканиран документ за платена такса на стойност 95 лв (90 лв. за явяване на изпитите + 5 лв за подаване на документи онлайн) или директно заплащане на таксата след попълването на регистрационната форма чрез системата за електронни плащания.
  7. Документ от МОН – за лауреати на Национална или Международна олимпиада по биология и/или химия. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.
  8. Други документи (в случай че се изискват такива) – акт за раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; документ за идентичност на имената и др. (оригинали и незаверени фотокопия или сканирани оригинали при онлайн кандидатстване).
 
          - За специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво":

  1. Копие на удостоверение за раждане.
  2. Автобиография в свободен текст – 2 броя.
  3. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие.
  4. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) – оригинал и копие.
  5. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, необходима за проучване по Закона за защита на класифицираната информация.
  6. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ.
  7. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – оригинал и копие – по образец от ВВМУ.
  8. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – по образец от ВВМУ.
  9. Съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закон за кредитните институции – по образец от ВВМУ.
  10. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.
         Документите по образец от ВВМУ се получават в училището, свалят се от сайта на ВВМУ на адрес http://www.naval-acad.bg/ или се получават на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55) при подаване на документи за кандидатстване.
         Документите и за двете специалности се подават едновременно.
 
Приемни изпити

 • Изпит по биология (в МУ-Варна) – 30.06.2017 г.
 • Изпит по химия (в МУ-Варна) – 07.07.2017 г.
 • Изпит за физическа годност (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Писмен тест по английски език (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във МБАЛ-ВМА - Варна или ВМА - София )
 • Психологична оценка (във ВВМУ или ВМА - София)
  Изпитите по физическа подготовка, английски език, медицинският преглед и проверката на психологичната пригодност се извършват в рамките на до три сесии на следните дати:
 • 13, 14, 15 юни - дни за изпити и прегледи, и 16 юни - резервен ден;
 • 13, 14, 15 юли - дни за изпити и прегледи, и 16 юли - резервен ден;
 • При необходимост ще се проведе и трета сесия, която ще е в период от четири дни в началото на месец август, за който ще бъдете допълнително информирани. През тази сесия изпитите ще се провеждат само във ВВМУ.
           За полагане на изпитите по физическа подготовка, английски език, медицинския преглед и проверката на психологичната пригодност може да се явите във ВВМУ, гр. Варна, или ВМА, гр. София. За явяване следва да направите следното:
 • до един ден преди избраната от вас дата на явяване да се свържете на телефон 0889/044 111 с капитан III ранг Димана Славова (резервен телефон 0889/066 013 – капитан II ранг Вълчо Атанасов) и да заявите желанието си за явяване, като предоставите телефон за контакт, място на явяване и получите интересуваща ви информация;
 • на 12 юни или 12 юли в 15.00 часа да се явите пред централния вход на ВВМУ или ВМА за провеждане на инструктаж;
 • За изпитите, провеждани във ВВМУ, за живеещите в други градове се организира безплатно настаняване в общежитие за периода на изпитните сесии. За заявяване на необходимост от настаняване следва да уведомите на посочените по-горе телефони до три дни преди датите на явяване на изпитите.
   

Изпит по биология

      1. Кандидатстудентският изпит по биология се състои изцяло от тестово писмено изпитване.

    2.  Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8 клас, 9 клас и 10 клас на СОУ.        

       3. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност от пет различни типа:

 • първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един;
 • вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори;
 • третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения;
 • четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст;
 • петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.           

      4. Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

 

Изпит по химия

   Изпитът по химия включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса.

  Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2017 г. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията, посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения.       

    Тестът включва въпроси, публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2017 г. Въпросите са два вида:  

  1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са 20 на брой, като от тях 10 са от неорганичната химия и 10 от органичната химия. 

   2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са също 20 на брой - 10 от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

  Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите по биология и химия от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

   Конспекти за изпитите по биология и химия и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна „Справочник за прием на студенти за учебната 2017/2018 година". Сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук

 

Изпит за физическа годност

  Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност с лично спортно облекло. Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да намерите на сайта на ВВМУ на адрес: http://www.naval-acad.bg/.


Писмен тест по английски език

    Оценяването на резултатите от писмения тест по английски език се извършва с „издържал" или „неиздържал". Оценка „издържал" се поставя за постигнати не по-малко от 70% верни отговори на теста. На кандидатите, получили оценка „неиздържал" на теста по английски език се отнемат 0.50 точки от състезателния бал. На кандидатите, явили се на държавен зрелостен изпит по английски език, се признава оценка „издържал".

        

Медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка

  На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (психологична пригодност) за обучение във висше военно училище.

   Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършва от Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) към ВМА по график. То се провежда съгласно изискванията на Наредба № H-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинската експертиза (ДВ, бр. 26 и 27 от 2013 г.). Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище" или „негоден за обучение във висше военно училище". Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

     Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във ВВМУ се извършва от комисия по утвърдена от началника методика. Особеността тук е, че оценяването на резултатите не се извършва по шестобална система, а чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

 
   Кандидат-студентите, непригодни за военна служба, не участват в класирането за „Военен лекар".
 
ВАЖНО! С оценките от положените изпити по биология и химия кандидат-студентите могат да участват в класиране и за специалност „Медицина", като това желание се посочва при подаването на документите за кандидатстване (в периода от 12.06. до 26.06.2017 г.). Класиранията за специалностите „Военен лекар" и „Медицина" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. 


Класиране и записване

  Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна, ВМА и ВВМУ.

  Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.