Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Асистент на лекар по дентална медицина

asistent_DEntalna_MEdicina.jpg

Придобилите квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина" подпомагат/асистират на лекаря по дентална медицина в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство за пациента, намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Асистентът на лекаря по дентална медицина може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове. Той подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.

В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина спазва принципите за добра дентална грижа и изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя на пациента в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.


КОЛКО ВРЕМЕ ПРОДЪЛЖАВА КУРСЪТ:  Срокът на обучение е 9 месеца, дневна форма  при общ брой часове 960 (390 теория и 570 практика).

КОЙ ГО ОРГАНИЗИРА: Курсът се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна.

КОГА: Начало - 02 март 2020

КЪДЕ: Обучението се провежда в градовете Варна и Велико Търново във Факултета по Дентална медицина и  базите на МУ-Варна.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За град Варна документите се подават в сградата на Медицински колеж - Варна (бул. Цар Освободител" 84 – до сградата на Здравната каса), първи етаж, кабинети 111 до 25.02.2020г. всеки работен ден от 8.30 – 16.00 (Обедна почивка 12.00-12.30).

 

С КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЗАВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО: В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация валидно в България и страните от ЕС.

 

КОЛКО СТРУВА: Таксата за обучение е 2000 лв. (две хиляди лева) внесена по

 БАНКОВА СМЕТКА:
 Банка ДСК – ЕАД, клон Варна
 BIC: STSABGSF
 IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Основание за плащане: Участие в курс за Асистент на лекар по дентална медицина

 ИЗИСКВАНИЯТА:

Входящото минимално образователно равнище е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити и  документ за здравословно състояние.

За обучение по професията "Асистент на лекар по дентална медицина" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ  СЕ ПОДАВАТ:

  1. Документ за завършено  образование (диплома);
  2. Ксерокопие на личната карта;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Заявление до Директора на ЦПО;
  5. Вносна бележка за платена такса;
  6. 4 броя снимки паспортен формат;

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 

Документите се подават в сградата на Медицински колеж - Варна (бул. Цар Освободител" 84 – до сградата на Здравната каса), първи етаж, кабинети 111 всеки работен ден от 8.30 – 16.00 (Обедна почивка 12.00-12.30) до 25.02.2020г.

За град Велико Търново – Филиал Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 (сградата на Хуманитарна гимназия) до 25.02.2020 г.

КОНТАКТИ:

Гр. Варна - 0888 55 01 96 -  Дияна Попова – Директор на ЦПО към МУ- Варна

Гр. Велико Търново - 0887 627 789 – доц. Диана Димитрова – Директор на Филиал Велико Търново

 

e-mail: cpo@mu-varna.bg

Центърът за професионално обучение към МУ-Варна е с Лицензия № 2012121016 от 11.12.2012 г. издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.