Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Хиатална херния - Диагностика и лечение


Щерю Щерев

ISBN 978-954-449-755-2

Година на издаване: 2014 г.

Въвеждането на минимално инвазивните хирургични методи предизвика революционни промени в лечението на хиаталната херния. Възприемана в началото като чисто анатомичен дефект на диафрагмалния хиатус, последните проучвания демонстрират съпътстващите съществените нарушения във функцията на долния езофагеален сфинктер. Влошената му функция води до поява на ГЕРБ и значително влошаване на качеството на живот на болните. Оперативните методики са еволюирали с развитието на анатомо-физиологичните схващания за хиаталната херния. В създадения от доц. д-р Щерю Щерев монографичен труд обстойно са представени последните достижения в тази област в аналитичен и дискусионен вид. 

Изтъкнато е значението на новите диагностични методи и по-задълбочени проучвания на патофизиологията, дали предпоставки за създаване на ефективен оперативен метод.

Проследявайки историческото развитие на лечението на хиаталната херния ясно се доказва значителната роля на задълбочените научни изследвания, довели до оформянето на съвременните схващания. Логически следват главите анатомия и физиология е направена ценната връзка между анатомичните структури е евентуално предстоящо оперативно лечение, както и значението на анатомията и физиологията на кардиоезофагеалната връзка за диагностиката на патологията и използването на езофагеалната рН-метрия. Oтделено e достатъчно място на проблемите на диагностиката на хиаталната херния и неразривната връзка с ГЕРБ, като са представени несъмнените качества на диагностично-лечебния алгоритъм на SAGES. Доц. Щерев подробно разглежда вариантите в лечението на скъсения хранопровод, което е характерно за хиаталната херния усложнение. Изложени са доказателства, че възстановяването на интраабдоминаналната дължина на хранопровода посредством адекватната мобилизация на хранопровода или гастропластика по Collis са задължителни за постигането на оптимални резултати по отношение на рецидив на хернията и постоперативни функционални резултати.

            Специално внимание е отделено на най-често използваните оперативни методи при хиатална херния. В детайли е описана фундопликацията по Nissen, като авторът откроява най-важните моменти в операцията, които са определящи за оптимални постоперативни резултати и минимално усложнения. Добре са илюстрирани отделните етапи както с графичен, така и собствен снимков материал. Тази част представлява ценно пособие не само за специализанти, но дава и по-задълбочен поглед, който е ценен и за хирурзите с интерес в областта на лапароскопската хирургия.