Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел "Кариерно развитие"

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна се стреми да осигури академичен състав, удовлетворяващ изискванията за качествен учебен процес. С успешното кариерно развитие на преподавателите от университета се постига подходящ баланс между различните категории академичен състав, което осигурява необходимите условия за правилно разпределение на преподавателите по дисциплини,  удовлетворяване на изискванията за акредитация на висшето училище, както и осигуряване на приемственост в системата на висше образование.
Кариерното развитие на преподавателският състав  в МУ- Варна се координира от отдел „Кариерно развитие", под прякото ръководство на Заместник-ректор „Кариерно развитие".

Основните дейности на отдел „Кариерно развитие" са:

  • Организиране, подпомагане и контролиране на процедурите за заемане на академични длъжности „главен асистент", „доцент" и „професор" в МУ- Варна;
  • Координиране, подпомагане и контролиране на процедурите за придобиване на научна степен „доктор на науките";
  • Консултиране на кандидатите при подготовка на документи за кандидатстване в конкурси за заемане на академични длъжности;
  • Подпомагане организацията на публични академични лекции, изнасяни от спечелили конкурси доценти и професори;
  • Периодично актуализиране на публичния регистър на академичния състав в Националния център по информация и документация (НАЦИД);
  • Координиране на Центъра за кариерно развитие към МУ- Варна.


Ръководител отдел „Кариерно развитие“

Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: kariera@mu-varna.bg, vanya@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; ет. 3, стая 319;

 Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.Организатор "Кариерно развитие"
Красимира Йорданова Илиева 
Email: Krasimira.Ilieva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 320; 

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Кариерно развитие"
Иванка Стефанова Дзънгова 
Email: Ivanka.Dzangova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 156
Ет. 3, стая 320; 

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.