Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. биол. Йоана Димитрова Киселова-Кънева д.б.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 6, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 612 


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: yoana.kiselova@mu-varna.bg
Телефон: 052677050/ вътрешен 2886

 

Биография

Образование:

Висше образование: ПУ „Паисий Хилендарски", биология със специализация по генетика и клетъчна биология, 1999

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

МУ-Варна - Образователна и научна степен "Доктор"- 2011

Академично звание "Доцент" – 2013

Области на професионален интерес:

Ензимология, Биохимия, Молекулярна Биология; гликозидази; експанзини; фосфолипази, протеази; охарактеризиране, кинетика и механизъм на действие; изследване на функционални групи в активния център; приложение на ензимите; клетъчни рецептори; протеин-лигандни взаимодействия; клетъчна сигнализация и др.

Членство в научни организации:

СУБ - Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика.

СУБ – Секция Варна

European Оrganization of Nutrigenomics (NuGO)

Асоциация на биохимичните катедри в България

Специализации и работа в чужбина:

Курс „Основи на трансплантацията на стволови клетки", 10.10.2016-04.11.2016г., Медицински Университет – Варна

Специализация в рамките ба COST Action BM0602 „Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome", May 11-22, 2009, University of Liverpool, School of Clinical Sciences, Obesity Biology Research Unit, Liverpool, UK

Advanced FEBS course "Mechanisms, consequences and detection of free radical-mediated oxidative protein modifications", April 15-20, 2009, Antalya, Turkey

Summer school "Identification of Proteins and post-translational modifications by mass spectrometry", August 24–29, 2008, Brussels, Belgium, in the frame of COST Action BM0602: Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome

Short specialization in Faculty of Pharmacy, "Ovidius" University, 20.11–1.12. 2006 Constanta, Romania

Summer FEBS school "Free radicals and diseases: gene expression, cellular metabolism and pathophysiology", 20.09–1.10, 2004, Spetses, Greece

Научно - изследователска активност

Изследва се ефектът на някои природни продукти, диети и хранителни навици върху избрани биохимични и молекулни маркери чрез прилагане на различни модели системи. Изследователската дейност включва прилагане на in vitro и in vivo методи за анализ с цел селекция и скрининг на природни продукти за наличие на специфична биологична активност – антиоксидантна, противовъзпалителна, имуномодулаторна, антидиабетна и др. Получените резултатите са от значение за приложението на изследваните продукти като средства за превенция и лечение на болести и като суровина за производство на храни и лечебни средства. Извършваne се качествени и количествени анализи на биологични активни вещества, анализи на цитотоксичност, изследване на молекулни механизми на биологична активност при in vitro експерименти, включително върху клетъчни култури и in vivo върху експериментални животни. Провеждат се интервенционални изследвания, включващи здрави доброволци и такива с компрометиран здравен статус,

 

Участие в договори, проекти, програми

Финансирани от 7РП на Европейската комисия

"Application of new technologies and methods in nutrition research – the example of phenotypic flexibility – NutriTech " – финансиран от 7РП на ЕК (2012-1016г.)

Програма COST Европейската комисия

"AdiposeTissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome" – финансиран по програма COST на ЕК (2007-2011г.); Съфинансиране на проект по 7РП на ЕК за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и на Програма COST за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите "Adipose tissue – a key target for metabolic syndrome" – финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (2010-2011г.)

Финансирани от Фонд „Наунчи Изследвания", МОН

"Изследване на адаптогенeн потенциал на плодове от Sambucus ebulus с оглед използването им като функционална храна" (2018-2020), Базова организация СУ-София

„Алготоксини - нов рисков фактор за качеството на живот и здравето на хората в България (2018-2020), Базова организация СУ-София

„Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени  заболявания в България?", (2017-1019), Базова организация СУ-София

„Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство" (2016-2018г.)

"Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици" (2007-2010г.)

„Автоимуннен отговор срещу плазмени протеин на вродената имунна система", Програма „Рила", ФНИ (2016-2018)

Фонд "Наука" при МУ – Варна

„Идентифициране на биомаркери в слюнка за оценяване на рисковия профил на гингивалното здраве в детска възраст" (2018-2020)

„Липидни наночастици – съвременен технологичен подход за включване на хиперфорин с подобрема химична стабилност в лекарствени форми за локално приложение и ускорено заздравяване на рани" (2018-2020)

„Тъканна и серумна експресия на  Nrf2, NF-KB, HO-1, 4-НNE и техния потенциал на биомаркери на ендотелна дисфункция при  експериментален модел на метаболитен синдром" (2018-2019)

"Определяне на биологична активност на новосинтезирани бексаротенови аналози" (2018-2019)

"Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства", (2017-2019)

"Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация", (2017-2019)

"Витамин К Зависими Gla-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", (2017-2019)

„Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микроРНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", (2016-2018г.)

"Проучване на зависимостта между наличието на някои полиморфизми в FTO, ADIPO Q и ADIPO R2 гените и риска от изявата на високостепеннто затлъстяване и метаболитен синдром в представителна извадка от българската популация (2009-2010г.)

„Проучване върху експериментален модел на метаболитен синдром протективният ефект и оценка на противовъзпалителното, антиоксидантно и антихиперлипемично действие на растителни екстракти с високо съдържание на полифеноли като потенциален ресурс за нутрацевтици (2009-2010г.)

Публикации

Научни публикации​

Отворен достъп​

Има над 30 публикации и повече от 30 участия в български и международни научни конгреси. Научни интереси: оксидативен стрес и свързани с него заболявания, антиоксиданти, биологична активност на лечебни растения

Избрани публикации:

 1. Kiselova-Kaneva Y. Tasinov O. Vankova D. Ivanova D. (2013) Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scripta Scientifica Medica, 45, 2, 32-35.
 2. Тasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 2, 143-146.
 3. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012) Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 2, 171-174.
 4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med, V 44 (2), 31-35.
 5. Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012) Modulatory effect of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences, 10, 1, 178-181.
 6. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Аntioxidant activity, total polyphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent, Science & Technologies, V. 2 (1), 37-41.
 7. Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, Volume II, Number 1, 15-1.
 8. Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y, Madjova V., Ivanova D. (2011). The FTO rs9939609, AdipoQ rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ, Volume 26, Number 1, p. 65-71 DOI: 10.5504/50YRTIMB, 0012.
 9. Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y., Radanova M., Ivanova D. (2010). Metabolic changes in experimental model of metabolic syndrome induced by high-fructose diet in rats. Scr Sci Med, 42, 4, 233-235.
 10. Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Ivanov D. (2009) Sambucus ebulus elderberries – a potential source of phytoceuticals. Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы, Отдел Биологический. "Физиология и генетика микроорганизмов в природных и экспериментальных системах", 114, 2, 1, 196-198.
 11. Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Ivanov D. (2009). Antioxidant potential of medicinal herbs from the Northern Black Sea coastal zones. Scr Sci Med. 41, 1, 7-10.
 12. Ivanov D., Kiselova Y., Ivanova D. (2007) Cetraria islandica as a natural source of antioxidants. „Ovidius" University Annals of Medical Science - Pharmacy, 5, 1, 80-83.
 13. Kiselova Y., Popescu A., Chervenkov T., Galunska B., Bratu M. M., Ivanova D. (2006). Hepatoprotective effect of Holoschoenus vulgaris Link. rhizome extract on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats. "Ovidius" University Annals of Medical Science – Pharmacy, IV, 1, 106-108.
 14. Kiselova Y., Ivanova D., Chervenkov T., Gerova D., Galunska B., Yankova T. (2006). Correlation between the in vitro antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Bulgarian herbs. Phytother Res, 20, 11, 961-965.
 15. Kiselova Y., Marinova S., Ivanova D., Gerova D. , Galunska B., Chervenkov T., Yankova T. (2005). Investigation of the antioxidative potential of edible wild Bulgarian fruits. Proceedings of the Balkan Scientific Conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005. 233-239.
 16. Kiselova Y., Chervenkov T., Ivanova D., Galunska B., Gerova D., Yankova T. (2004) Oxidative stress assessment by determination of the amount of total thiols and lipid hydroperoxides in serum. 6-th International Symposium Technomat & Infotel, Sunny beach, Bulgaria, Scientific articles. 1, 99-106.
 17. Nazifova-Tasinova N., Tasinov O., Pasheva M., Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y. 2015. Peripheral blood mononuclear cells isolated from normal weight and overweight subjects differentially respond to lipopolysaccharides stimulation. Science & Technologies, V 5 (1), 282-89.
 18. Ivanova D., Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y. 2014. Improved lipid profile and increased serum antioxidant capacity in healthy volunteers after Sambucus ebulus L. fruit infusion consumption. International Journal of Food Sciences and Nutrition, V 65(6), 740-744. (IF:1,26).
 19. ​Pasheva M., Pavlov D., Tasinov O., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D., 2013. Cytoprotective and cytoproliferative effects of ethanol infusions from Morus nigra and Cotinus coggygria heartwood in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 45(6), 25-28.

Учебници и учебни помагала:

Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. (2012). Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

Монографии:

Киселова-Кънева, Й. (2013). Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като средство за противодействие. Антида, 2013, ISBN 978-619-90019-3-6.

Член на

Съюз на учените – Варна, България

Съюз на учените в България, секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология" (член на FEBS)

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)