Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

ас. Йорданка Димитрова Енева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84


Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: Yordanka.Eneva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677259

 

Биография

Родена в с. Ягнило, обл. Варна. Завършва висше образование като преподавател по физика и математика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 1986 г. Работи като учител по физика и математика до 2014 г. Има придобита първа професионално-квалификационна степен по физика. През 1995 г. завършва специализация по астрономия ─ Методика на обучението по физика и астрономия. От май 2014 г. е асистент в катедра „Физика и биофизика“ на МУ ─ Варна. Зачислена като докторант на Шуменски университет на 1.02.2016г в докторска програма по Астрофизика.

Публикации

​Над 20 научни публикации и над 15 участия в конференции в страната и чужбина с доклади и/или  постери.
Научни публикации

Проекти

Участия в четири научни проекта.

„Дистанционно управляеми телескопи"  ─  ДН 08/20.01.2017 с Фонд НИ на МОН.

„Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО" ─  ДН 08/20, 15.12.2016 г. Фонд НИ на МОН.

Участие в научно-изследователски проект „Изследване на физични процеси в микро - и макро- Космоса", РД-08-102/06.02.2017 г., фонд „Наука" при ШУ „Епископ Константин Преславски".

Участие в РД-08-142/08.02.2018; „От атома до Космоса", фонд  „Наука" ШУ „Епископ Константин Преславски".

Ръководител на повече от 5 и координатор на пет образователни проекта.


Член на

Член на Съюза на физиците в България.
Председател на сдружение „Мога, знам, творя” ─  Варна.
Член на управителния съвет на сдружение „Общество на учителите новатори в България“.