Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. Диана Георгиева Иванова д.б.н.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 6, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 611 ​


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: divanova@mu-varna.bg
Телефон: 677050/ вътр. 2890

 

Биография

​​Образование:

Висше образование: СУ "Св. Климент Охридски, Специалност "Молекулярна и функционална биология", специализация "Биохимия", 1985

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Биологически факултет, Московски Държавен Университет, гр. Москва, Русия - Образователна и научна степен "Доктор"- 1990

Академично звание "Доцент" – 2007

Академично звание „Професор" - 2013

Области на професионален интерес:

Основните научни разработки са в областта на оксидативния статус при различни физиологични и патологични състояния и антиоксидантната защита, нутригеномиката и метаболитната адаптация, биохимия на храненето и свързаните с това социално-значими заболявания, молекулярна биология; Здравен мениджмънт, Управление на научните изследвания, Съвременни подходи в обучението по биохимия

Членство в научни организации:

NuGO - Европейската асоциация по нутригеномика, Координатор за България, от 2007-

Член на Управителния съвет;

АБКБ - Асоциацията на биохимичните катедри в България, от 2010;

СУБ - Секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (член на FEBS) към Съюза на Учените в България, 2001-, (Съюз на Учените Варна, 1992-);

COSENT - Cooperation of Southeastern  European Countries in the field of Nanosciense and Technologies, 2004-2011;

IAMSE - International Association of Medical Science Educators, USA от 1998 г.;

Член на Националния координационен съвет по нанотехнологии при БАН, 2007-2011г.;

Национално контактно лице по 7РП на ЕС, приоритет „Здраве", 2009-2013 г.

Член на Висшия съвет по фармация към МЗ, от 2015

Специализации и работа в чужбина:

Еразъм +: 17–20 октомври 2016 г. лектор (Нутригеномика, 8ч.) в Медицински Университет – Силезия, Полша;

Еразъм +: Обучение - сътрудничество споделяне на опит, трансфер на информация, знания и компетенции, Медицински Университет – Гданск, Полша, 2015;

Мениджмънт на научно-изследователската дейност – Норвежко висше училище по спортни науки в Осло, Норвегия (2010).

NuGO (Европейска асоциация по нутригеномика) - разработване на съвместен проект за развитието на Центъра по Нутригеномика в МУ Варна с Университета във Вагенинен, Холандия, 2008;

Международен институт по образование (IIE), САЩ: стипендия за участие в Международната среща на ACA (Асоциация за академично коопериране) "Международен кампус" в Будапеща, Унгария, 2004;

Лятно училище по свободни радикали (SFRR и IUBMB), Истанбул, Турция стипендия от IUBMB, 2002;

Специализирала биохимия и молекулярна в Катедрата по химия и биохимия на Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ стипендия по програмата за научен обмен на  Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ (двугодишна специализация по молекулярна биология), (1999-2001)

Преподаване по биохимия за студенти по медицина в Катедрата по биохимия на Университета в гр. Дънди, Великобритания (1999)

Специализация по биохимия и молекулярна биология в Центъра по Генетика на Шведския Университет за селскостопански науки, Упсала, Швеция; Гост-изследовател, стипендия от Шведския Институт за изследователска дейност  (1998- 999)

Московски Държавен Университет "Ломоносов", Москва, Русия, Биологически факултет, Катедра по клетъчна физиология и имунология

Научно - изследователска активност

ДНК и РНК анализ, генна експресия, генотипиране; In vitro транскрипция-транслация; Изолиране, пречистване и характеризиране на белтъци (йонообменна и афинитетна хроматография; SDS-PAGE, IEF, Western blotting, пречистване в захарозен градиент, имунохимични анализи, конвенционална хроматография, ензимни анализи, вкл. радиоактивни); Методи за детекция на свободни радикали, продукти на липидно окисление и определяне на  антиоксидантен капацитет (спектрофотометрични, флуоресцентни, хемилуминесцентни); Клетъчно култивиране и транфекция на клетки; Микробиологични и фитопатологични техники за изолиране и култивиране на микроорганизми; Опит в работа с бактерии, дрожди, фитопатогенни гъби, растения, опитни животни и хора.

Участие в договори, проекти, програми

Договор ДН13/9 от 15.12.2017 г, Конкурс финансиран от ФНИ- МОН, Тема: „Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?", (Р-тел проф. дбн Мая Стойнева-Гертнер)

Договор ДНТС/Франция 01/11 от 09.05.2017, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Университетска агенция на франкофонията, Тема: „Автоимуннен отговор срещу плазмени протеин на вродената имунна система", (Р-тел доц. д-р Мария Раданова)

ПР №17002, Фонд „Наука" – 2017 на МУ-Варна, Тема: „Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", (Р-тел проф. Бистра Калчева (Галунска), д.х)

ПР №17015, Фонд „Наука" – 2017 на МУ-Варна, Тема: „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора",( Р-тел доц. Милка Нашар, дф.)

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1" на МОН, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и съфинансиран от ЕС, Академичен наставник

Договор ДН01/12 от 16.12.2016, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания от ФНИ- МОМН 2016, Тема: „Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", (Ръководител проект)

Договор № 16020, Фонд „Медицинска наука" – 2016 на МУ-Варна, Тема: „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", (Р-тел гл. ас. Оскан Тасинов, дб)

Проект № 14013, Фонд „Медицинска наука" – 2015, Тема: „Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия", (Ръководител проект)

FP7-KBBE-2011-5, NutriTech, Финансираща организация: 7 РП на Европейска комисия, период 2012-2016 г., Тема: "Приложение на нови технологии и методи в науката за храненето – проучване на концепцията за фенотипната пластичност", (Р-тел Бен ван Омен, Холандия, Ръководител проект за МУ-Варна)

BG051PO001-3.1.07-0046, ОП „Развитие на човешките ресурси" – 2012 на ЕС, Тема: "Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда", (Р-тел проф. д-р Албена Керековска)

BG051PO001-3.1.09-0013, ОП „Развитие на човешките ресурси" – 2012 на ЕС, Тема: "Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна", (Р-тел проф. д-р Красимир Иванов)

ДКОФ7РП02/13, Акция № BM0602, Национално съфинансиране по COST, Тема: „Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome", (Ръководител проект)

ВУ-Л-320/07г., МОН, Фонд "Научни изследвания", в сътрудничество с Института по Органична химия с Лаборатория по фитохимия при БАН и Obesity Biology Unit, School of Clinical Sciences, University of Liverpool, United Kingdom; Тема: "Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици", (Ръководител проект)

2009-2010, Финансиран от "Фонд медицинска наука" при МУ – Варна, Тема: "Проучване на зависимостта между наличието на някои полиморфизми в FTO, ADIPO Q и ADIPO R2 гените и риска от изявата на високостепеннто затлъстяване и метаболитен синдром в представителна извадка от българската популация". Съвместен научен проект с Катедрата вътрешни болести, Клиника по педиатрия и Катедрата по обща медицина при МУ Варна. (Ръководител проект)

ДО 02-17/13.12.2008г, МОН, Фонд "Научни изследвания", No Рила-4/507, Съвместен научен проект с Френската Национална Референтна Лабораторията за анализ на белтъците от системата на комплемента, Тема: "Връзка на мутации и полиморфизми в гените за С1q компонента на системата на комплемента със Системния Лупус Еритематодес" (Ръководител проект)


Публикации


Има над 60 научни труда и повече от 60 участия в научни конгреси, както и издадени 4 учебни помагала. Основните научни разработки са в областта на оксидативния статус при различни физиологични и патологични състояния и антиоксидантната защита, нутригеномиката и метаболитната адаптация, биохимия на храненето и свързаните с това социално-значими заболявания.

Води лекционните курсове по “Биохимия” и СИД “Молекулярна биология в медицината” за програмите „Медицина”, в т.ч. и лекционен курс по “Биохимия” на английски език, както и курсовете по “Биохимия и патобиохимия” за специалност “Помощник фармацевт” и “Медицински лаборант” при МК на МУ – Варна;

Избрани публикации:

  1. Ivanova, D., Vankova, D., Nashar, M. (2013). Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects. Arch Physiol Biochem, 2013; 119 (1): 32-37.
  2. Павлов Д., Нашар М., Иванов Д., Иванова Д. (2012). In vitro антиоксидантни свойства на извлеци от смрадлика (Cotinus coggygria). Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“, 17 (1), 72-76.
  3. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. (2011). Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria L. Science & Technologies., V.1 (1), 20-24.
  4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med, V 44 (2), 31-35.
  5. Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, Volume II, Number 1, 15-1.
  6. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Аntioxidant activity, total polyphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent, Science & Technologies, V. 2 (1), 37-41.
  7. Kiselova Y., Ivanova D., Trendafilova A, Marinova S., Zapryanova Y., Todorova M. (2011). Antioxidant activity and total phenolic content of fractions from selected Bulgarian medicinal plants, Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 13-16.
  8. Radanova M., Vasilev V., Deliyska B., Kishore U., Ikonomov V., and Ivanova D. (2011). Anti-C1q autoantibodies specific against the globular domain of the C1qB-chain from patient with lupus nephritis inhibit C1q binding to IgG and CRP.Immunobiology 
  9. Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y., Madjova V., Ivanova D. (2011). The  FTO rs9939609, AdipoQ  rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ,  Volume 26, Number 1, p. 65-71 DOI: 10.5504/50YRTIMB. 0012.
10.  Bekyarova G., Galunska B., Ivanova D., Yankova T. (2009).Effect of melatonin on burn-induced gastric mucosal injury in rats. Burns, 35 (6), 863-868.

11.  Kiselova Y., Ivanova D., Chervenkov T., Gerova D., Galunska B. and Yankova T. (2006). Correlation between the In Vitro antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Bulgarian herbs. Phytother. Res. 20, 961-965.

12.  Ivanova D., Gerova D., Chervenkov T., Yankova T. (2005). Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. J Ethnopharmacol, 96 (1-2): 145-150.

13.  Иванова Д., Янкова Т. Поглед върху свободнорадикаловата теория за стареенето в търсене на стратегия за  удължаване на продължителността на живота, Folia Medica, 2012 (in press).

14.  Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012). Modulatory effects of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences. (in press).

15.  Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).

16.  Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012). Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. BJAS. (in press).

17.  Pavlov D., Nashar M., Eftimov M., Kalchev K., Valcheva-Kuzmanova S., Tzaneva M., Ivanova D. (2012). Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l’Academie Bulgare Des Sciences. (in press).

18.  Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. BJAS. (in press).

Учебници и учебни помагала:

19.  Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. (2012). Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина. Изд. Медицински Университет “проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, с. 128. ISBN 978-954-9685-67-1.

20. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. (2012). Изд. Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

21.  Иванова Д., Галунска Б., Нашар М., Павлов Д. (2011). ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Мeдицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-59-6.

22. Иванова Д. (2003). Основен курс по молекулярна биология в медицината, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Мeдицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” Варна, с.-111. ISBN 954-9685-19-5.

Член на

​​Съюз на учените – Варна, България
Национален съвет по наноматериали и нанотехнологии, София, България
Научно дружество по фармакология, София, България
Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS)
Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);
Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).​