Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е създадена с решение на Академичния съвет на МУ-Варна от 19.12.1996 г. като профилираща за специалността Здравен мениджмънт, а от 2013 г. и за магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт. Катедрата участва също в обучението на студенти от специалностите Здравни грижи, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Фармация, Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа, Медицинска сестра, Акушерка, Социални дейности и Медицински оптик в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър", „бакалавър" и „магистър". През 2011 г. е получена акредитация за обучение на докторанти по направление „Икономика, организация и управление" (Организация и управление извън сферата на материалното производство).
Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е призната за база за специализация в рамките на следдипломното обучение по специалностите „Медицинска информатика и здравен мениджмънт" и „Икономика на здравеопазването". Наред с това провежда и курсове за следдипломна квалификация по здравен мениджмънт за медицински специалисти във връзка с Наредба №9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения. Катедрата е един от трите национални центрове в България за продължително обучение на ръководен персонал в здравеопазването.
Научно-изследователската работа се характеризира с интердисциплинарни и екипни разработки по актуални теми в здравеопазването. Научните приноси на академичния състав са в областта на финансиране на здравните системи; здравна политика и здравна реформа; микроикономически аспекти на търсенето на здравни услуги; икономически анализ на дейността на лечебните заведения; системи за управление на качеството в здравеопазването; управление на човешките ресурси в здравеопазването; интегрирани грижи; регионално планиране в здравеопазването; оценка на здравните потребности и потребителска удовлетвореност; безопасност за пациентите и др. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването издава научното списание „Здравна икономика и мениджмънт" и периодично организира научни форуми по актуални за здравеопазването проблеми. Ежегодно се издава Сборник с резюмета на защитените дипломни работи от студенти специалност „Здравен мениджмънт". През 2013 г. екип от катедрата е удостоен с награда „Варна" за постижения в областта на обществените науки за разработката Bulgaria: Health System Review, издание на Световната здравна организация.
Катедрата развива и активна международна дейност в сътрудничество с чуждестранни университети и правителствени и неправителствени организации в сферата на здравеопазването. Успешно са разработени множество научно-изследователски проекти, от които преобладаващата част са международни. През 2013 г. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е поканена да представлява България в Health Systems and Policy Monitor Network към Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Преподаватели от катедрата са основната част от екипа, успешно представящ Медицински университет – Варна в проект Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (Joint Аction Health Workforce Planning and Forecasting), финансиран по програма здраве от Европейската комисия.
Преподавателите от катедрата са гост-лектори в редица български и чуждестранни университети и участват като експерти при разработването на концепции и стратегии на национално, областно, общинско и институционално ниво.
Работата в близко сътрудничество с различни организации и институции от здравната и социалната сфера – български и чуждестранни - дават възможност за ориентиране на обучението към нуждите на практиката, провеждане на пълноценни практики и стажове в страната и в чужбина, както и успешна реализация на завършилите.