Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Научноизследователска дейност

Монографии и книги

 1. Dimova, A., M. Rohova, E. Moutafova, E. Atanasova, S. Koeva, D. Panteli, E. van Ginneken. Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/169314/E96624.pdf.
 2. Dimova, A., M. Rohova, M. Popov, B. Rachel. Health Reform in Bulgaria, In: Bartlett, W., J. Bozikov, B. Rechel (eds.) Health Reforms in South-East Europe, Houndmills: P​algrave Macmillan, 2012, pp. 49-63.
 3. Dimova, A. Bulgaria. In: Legido-Quigley, H., D. Panteli, J. Car, M. McKee, R. Busse (eds.) Clinical Guidelines for Chronic Conditions in the European Union, commissioned by the European Commission's Directorate–General for Health & Consumers to the European Observatory on Health Systems and Policies, 2012, pp.88-89.
 4. Mutafova, E.Bulgaria.Mobility of Health Professionals. ​2012 http://www.mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Bulgaria.pdf.
 5. Rohova, M. Romania. Mobility of Health Professionals. 2012; ​http://www.mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Romania.pdf.
 6. Димова, А., М. Рохова, Е. Мутафова, Е. Атанасова, Ст. Коева, Д. Пантели, Е. ван Гинекен. България. Анализ на здравната система: 2012. Здравни системи в преход. Медицински университет – Варна, 2013.
 7. Димова, А. Управление на човешките ресурси в болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 108-139.
 8. Димова, А. Потребители на болничния продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 41-42.
 9. Димова, А. Болничен продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 36-40.
 10. Попов, М., А. Димова. Организационна диагностика на болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 140-164.
 11. Димова, А. Управление на качеството в болницата. В:. Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 165-221.
 12. Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България: Анализ. Институт Отворено общество, София, 2007, 344 с.
 13. Димова, А. Здраве и сигурност на хората в организацията. В: Коев, Й. и кол. Въведение в управлението на човешките ресурси. Е-Литера, Варна, 2007, 239-268.
 14. Иванова, Т., А. Димова, Г. Гарева. Качество на здравните услуги. В: Иванов, Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005; http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
 15. Коева, Ст. М. Икономика на политиката: "Публичният избор" – икономическа теория на демокрацията. Варна, ИК Стено, 2009, 246 с.
 16. Коева, Ст. М. Австрийската икономическа школа: отличителни черти и индивидуални постижения. Варна, ИК Стено, 2003, 192 с.
 17. Коева, Ст. М. Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. Хайек. Варна, ИК Стено. 2002, 272 с.
 18. Коева, Ст. М. Европейската интеграция: същност, развитие, постижения и проблеми. В: Българският малък и среден бизнес: европейски перспективи и решения. Варна, ИК Стено, 2005.
 19. Коева, Ст., Й. Коев Индивидуализъм и пазар. В: Индивидуализъм и пазарна култура. Варна, ВСУ, 2000, с. 5–15.
 20. Коева–Димитрова Л., глава 3, т.3.2. "Финансиране на болницата – методи" и глава 5 "Калкулиране на себестойността на болничния продукт". В: Иванов, Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005; http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
 21. Мутафова, Е. и кол. Организация и финансиране на здравеопазването. В: Иванов, Л, Ж. Големанова (ред.). Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005. http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
Рохова, М. Социален маркетинг: Външни комуникации. В: Иванов, Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005; http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.

Проекти
 • Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, 2013
 • Study on Corruption in the Healthcare Sector - изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, 2013
 • Проект на Световната банка за анализ на хоспитализациите в българските болници, 2013
 • Аssessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European countries – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия – 2008-2013
 • Оценка и анализ на потребителските плащания в здравеопазването - научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, 2007 – 2013
 • Mobility of Health Professionals – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран по програмата за обществено здраве от Европейската комисия – 2008 -2012
 • Анализ и оценка на организацията на продължителните грижи в европейските държави, финансиран от ECDC – 2011
 • Училище без напрежение – проект на Община Варна – 2009 -2011
 • Младите българи с гражданска позиция в Европа - проект на Държавната агенция за младежта и спорта, 2007-2008
 • Анализ на здравната реформа – проект на Фондация "Институт Отворено общество", София, 2005-2007
 • Бедност, социални неравенства и здраве в България – проект на СЗО – 2005
 • Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 2003-2005
 • Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София, 2002-2005
 • Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница "Инзелшпитал"- Берн (Швейцария) и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт, 2004
 • Обучение по болнично управление на управленския персонал в Университетската МБАЛ "Св. Анна" - София - международен проект на МЗ, Испанската агенция по международно сътрудничество, Gruppo Consultor de Infraestructuras-Madrid, НЦОЗ 2001-2002
 • Българо-испански проект за подготовка на управленcки кадри в здравеопазването – 1995-2003
 • Проект по програмата ТЕМПУС за създаване на университетско образование по здравен мениджмънт – 1993–1998
 • Международна младежка програма „Дебати" на фондация „Отворено общество", 1994-1995
 • ФАР, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи - BG 2006/018-343.01.01-2.42 «Дневен център за възрастни хора на пенсиона възраст в община Долни чифлик»;
 • ФАР, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи - BG 2006/018-343.01.01-1.19 «Създаване и функциониране на "Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно положение на възраст от 7 до 18 години» в град Варна Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" Варна;
 • Проект BG051PO001-3.3.06-028 "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" по ОП „Човешки ресурси";
 • Проект BG051PO001-5.1.04-0018-C0001 "Създаване на звено за иновативно предоставяне на услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в подкрепа на нуждаещите се жители на община Долни Чифлик", ОП  "Развитие на човешките ресурси";
 • Проект ESF 1109-03-02002 „БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация" ОП „Развитие на човешките ресурси".
 • ОП „Човешки ресурси", проект „Докторанти"
 • ОП „Човешки ресурси", проект „Кариерно развитие"
 • ОП „Човешки ресурси", проект „Студентски практики"