Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В Катедрата по икономика и управление на здравеопазването се преподава на студентите от специалностите  Здравен мениджмънт – бакалавър, Здравен мениджмънт – магистър, Фармацевтичен мениджмънт – магистър, Управление на здравните грижи – магистър, Обществено здравеопазване – магистър, Фармация – магистър, Здравни грижи – бакалавър, както и на специалностите и програмите от Медицинския колеж.

Учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели в Катедра по икономика и управление на здравеопазването:

 1. Георгиева, М., Е. Мутафова. Статистически методи в здравеопазването. Сборник задачи. МУ-Варна, 2012 (електронно издание).
 2. Димова, А. Управление на качеството в болницата. ИК Стено, Варна, 2004, 224 с.
 3. Коева, Ст. М. Въведение в микроикономиката. Варна, E-литера, 2010, 280 с. (електронен учебник).
 4. Коева-Димитрова, Л., М. Павлова. Управленско счетоводство в здравните организации. ИК Стено, Варна, 2004 г.
 5. Генов, Г.Д., Ат. Атанасов, В. Бандакова, А. Галинова, Л. Коева-Димитрова и др., Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството, ИК Гея-Принт, Варна, 2009, с.211-213.
 6. Мутафова, Е. Статистически методи в управление на здравеопазването, ИК Стено, Варна, 1999.
 7. Мутафова, Е., Е. Атанасова, Л. Коева-Димитрова. Сборник от задачи по икономика, организация и финансиране на лечебните заведения. ИК Гея-Принт, Варна, 2008.
 8. Чобанянева, Ив., А. Димова. Управление на качеството в здравеопазването. ИК Стено, 2004, 176 с.

  Бакалавърска програма по Здравен мениджмънт
  Основи на икономическата теория, икономика на здравеопазването, въведение в здравния мениджмънт, лидерство в здравните организации, управление на качеството в здравеопазването, статистически методи в управлението на здравеопазването, организационно поведение, маркетинг в здравеопазването, управление на промяната, управление на човешките ресурси, рекреативен мениджмънт, обща и медицинска социология, въведение в счетоводството, счетоводство на лечебните заведения, финанси, управленско счетоводство, бизнес планиране и др.

  Магистърска програма по Здравен мениджмънт
  Икономика, здравна икономика, икономика, организация и финансиране на лечебните заведения, основи на управлението в здравеопазването, управление на качеството, здравно-политически анализи, маркетинг в здравеопазването, здравен и социален маркетинг, стратегическо управление и контролинг, интегрирани грижи, обща и медицинска социология, организационно поведение, мениджмънт на конфликтите, управление на човешките ресурси, статистически методи в управлението на здравеопазването, управление на проекти, съвременни модели за диагностичен анализ, управление на промяната, риск мениджмънт, счетоводство на лечебните заведения, финанси, методика на научно-изследователската работа и др.

  Магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт
  Теоретични основи на икономиката на здравния и фармацевтичен сектор, статистически анализи, теория на управлението, счетоводство, системи за управление на качеството, управление на организациите в динамична среда, маркетинг във фармацевтичния сектор, управление на продажбите и търговско представителство, маркетингови анализи и стратегии, дистрибуционна политика и логистика, бизнес планиране, финансов мениджмънт, управленско счетоводство, управление на човешките ресурси, организационно поведение и лидерство, международен мениджмънт, управление на проекти, предприемачество и малък бизнес и др.

  Магистърска програма по Управление на здравните грижи
  Микроикономикс на здравната организация, основи на управлението в здравеопазването, здравно-политически анализи, организационно поведение, медицинска социология, управление на качеството, финансов мениджмънт и др.

  Магистърска програма по Обществено здравеопазване
  Икономика, основи на управлението, социология на здравето и болестта и др.

   Магистърска програма по Фармация
  Фармакоикономика

   Бакалавърска програма по Здравни грижи
  Здравна икономика, основи на управлението, управление на човешките ресурси и др.

  Програми към Медицински колеж – Варна
  Управление на социалните дейности, организация и управление на здравноосигурителни системи, социология, социален маркетинг, обща теория на счетоводната отчетност и др.