Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...

І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2019/2020 година:

СпециалностиОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати
Медицина

 Магистър

 

​ ​

За предварителните изпити:

Предстои обявяване на датите

За редовните изпити:

Предстои обявяване на датите

​ ​

Предварителни изпити:

Биология – 30.03.2019 г.

Химия – 20.04.2019 г.

Редовни изпити:

Биология – 01.07.2019 г.

Химия – 08.07.2019 г.

Дентална медицина
Фармация
Военен лекар

Магистър

Предстои обявяване на датите

Предварителни изпити:

Биология – 30.03.2019 г.

Химия – 20.04.2019 г.

Редовни изпити:

Биология – 01.07.2019 г.

Химия – 08.07.2019 г.

Изпит за физическа годност

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността
Психологична оценка

Информация за редовната кампания във ВВМУ

Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)
 

Бакалавър

 


Предстои обявяване на датите


Биология
предстои обявяване на изпитната дата ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

Медицински лаборант
Професионален бакалавър

​ ​ ​ ​ ​
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Инспектор обществено здраве
Рехабилитатор
Медицински козметик
Логопедия
Бакалавър ​


По документи ​ ​
Здравен мениджмънт
Медицински оптикПрофесионален бакалавър
ЗъботехникПрофесионален бакалавърМоделиране – предстои обявяване на изпитната дата


Управление на здравните грижиБакалавърПредстои обявяване на датите

Социална медицина и здравен мениджмънт:

Писмен: предстои обявяване на изпитната дата

Устен: предстои обявяване на изпитната дата

Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)

Магистър
Предстои обявяване на датите


По документи
Управление на здравните грижиЕсе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи" –  Предстои обявяване на датата
Здравен мениджмънт и медико-социални грижи
Магистър

 

​ ​ ​

Предстои обявяване на датите
​ ​ ​

По документи ​ ​ ​
Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа
Опазване и контрол на общественото здраве
Фармацевтичен мениджмънт и грижи
Оптометрист

Магистър

Предстои обявяване на датитеПо документи


 

Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия, имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити по тези предмети, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.       

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в конкурса.


ІІ. Документи за кандидатстване


(1) Кандидат-студентите по специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик", „Управление на здравните грижи" („бакалавър"), „Здравен мениджмънт" („бакалавър") и „Логопедия" подават следните документи – на място или онлайн.

(2) Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" подават следните документи – на място или онлайн.

(3) Кандидат-студентите за за специалностите с ОКС „магистър“: „Здравен мениджмънт“ (след ОКС „бакалавър“ по същата специалност), „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Оптометрист“ подават следните документи – на място или онлайн.Специфични документи:    

  При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

         Kандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:      

 (1) Кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, представят акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

 (2) Решение на ТЕЛК (оригинал и незаверено фотокопие) за „лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто". При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

 (3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят актове за раждане на децата (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

 (4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (оригинал и незаверено фотокопие). При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

 

III. Начини за подаване на документи


Документи за кандидатстване се приемат:

  • чрез сайта на МУ-Варна – от тук;
  • в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);
  • във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен, Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.

 

 IV. Условия за кандидатстване


  

   (1) За обучение в Медицински университет – Варна могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:
         1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
         2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:

         • за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" – оценки по биология и химия;
         • за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология.

         3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".
         4. За кандидатстване за направление „Военен лекар":
  • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
  • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
  • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
  • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 27 години.

       (2) При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

         (3) Kогато в дипломата за средно образование на български гражданин няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът полага изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН.

         (4) Кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, могат да участват в класиране за специалности, за които балообразуваща е оценката по БЕЛ от дипломата за средно образование, с оценка от ДЗИ, а при липса на такава – от курса на обучение от дипломата за средно образование по официалния език на държавата, в която същата е издадена. Тези кандидати задължително полагат изпит за владеене на български език или преминават подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или представят свидетелство за езикова компетентност – ниво В2, преди да бъдат записани за студенти.

         (5) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

         (6) Право да кандидатстват за специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", придобили ОКС „професионален бакалавър по …" по специалности от професионално направление „Здравни грижи", както и придобилите ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалности от други здравни, социални или икономически науки.

         (7) Право да кандидатстват за специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) и специалисти с ОКС „професионален бакалавър по …" по специалността „Помощник-фармацевт", както и придобилите ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалности от други здравни или икономически науки.

        (8) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Оптометрист" имат лица, придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Медицински оптик"  със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

        (9) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по ..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

       (10) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

         1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;

         2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";

         3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

       (11) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат придобилите полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията или кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи" и имащи среден успех от дипломата не по-нисък от „добър".

       (12) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение), специалисти с ОКС „професионален бакалавър по..." или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

       (13) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.