Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Форма на кандидатстудентските изпити за учебната 2017/2018 год.

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" кандидат-студентите полагат писмени конкурсни изпити по биология и химия. Всеки е с продължителност от 4 часа:

 

- Конкурсен изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация"

1.    Кандидатстудентският изпит по биология се състои изцяло от тестово писмено изпитване.            

2.  Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ.        

3.     Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:

 • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
 • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
 • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
 • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
 • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.           

4.     Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

- Конкурсен изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация"

 

    Изпитът по химия включва решаване на две задачи и тест от 40 въпроса.

  Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2017 г. Едната задача е от раздел Неорганична химия, а другата от раздел Органична химия. Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на условията посочени в задачата, а взаимодействията - представени с химични уравнения.

    Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ- Варна, 2017 г. Въпросите са два вида:

   1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези въпроси са 20 на брой, като от тях 10 са от неорганичната химия и 10 от органичната химия.

    2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са също 20 на брой - 10 от неорганичната химия и 10 от органичната химия.​
 
-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Военен лекар" кандидат-студентите полагат следните изпити:

 • Изпит по биология (в МУ-Варна) – 30.06.2017 г.
 • Изпит по химия (в МУ-Варна) – 07.07.2017 г.
 • Изпит за физическа годност (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Писмен тест по английски език (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във МБАЛ-ВМА - Варна или ВМА - София )
 • Психологична оценка (във ВВМУ или ВМА - София)

         Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 3 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Военна медицинска сестра" кандидат-студентите полагат следните изпити:

 • Изпит (тест) по биология (в МУ-Варна) – 18.07.2017 г.
 • Изпит за физическа годност (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във МБАЛ-ВМА - Варна или ВМА - София )
 • Психологична оценка (във ВВМУ или ВМА - София)

          Вижте повече за изпитите тук.

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Зъботехник" се провежда конкурсен изпит по моделиране с продължителност 5 часа.​

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „магистър", се кандидатства чрез конкурсен изпит: есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи. 

-------------------------------------------------------------------------------

За специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", се кандидатства чрез полагане на писмен и устен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Приемът за специалностите „Медицински оптик", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър") и „Логопедия" е чрез конкурс по документи, на база на оценките от ДЗИ по биология и по български език и литература от дипломата за средно образование. При неположени държавни зрелостни изпити балообразуващи при класирането за оценките по биология и по български език и литература от курса на обучение от дипломата за средно образование.

-------------------------------------------------------------------------------

Кандидат-студентите за ОКС „магистър" по специалностите „Здравен мениджмънт", „Фармацевтичен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Опазване и контрол на общественото здраве" участват в конкурс по документи на база среден успех от курса на обучение и среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.
 
-------------------------------------------------------------------------------

 Конспекти за изпитите и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна „Справочник за прием на студенти за учебната 2017/2018 година". Сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук