Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Магистърската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието,  приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и здравните грижи софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и обработка на медицински изображения и симулации за целите на практическата и научноизследователската работа.

Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Магистърската програма е насочена към професионалисти с ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рентгенов лаборант" от професионално направление „Здравни грижи" или с ОКС „бакалавър" или „магистър", чиято професионална реализация е свързана с приложението на информационните технологии в здравеопазването и здравните грижи.

 


Магистърска програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"