Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 
Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се подготвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се съвременни методи за диагностика и лечение, използвани в нуклеарната медицина като PET-CT и гама-камера, както и методи и техники за лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания чрез използване на линейни ускорители и радиохирургия.


Нов рентгенов апарат за обучение


Специалност „Рентгенов лаборант“