Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Висшето образование по специалността е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени: „бакалавър" и „магистър". Обучението за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в задочна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и е с продължителност пет семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Обучението завършва с държавен практически и с държавен теоретичен изпит.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър" се провежда в задочна форма по два учебни плана, както следва: след „бакалавър" по същата специалност – с продължителност два семестъра; след „бакалавър" по друга специалност – с продължителност три семестъра. Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит.

Завършилите специалността получават професионална квалификация в две взаимно допълващи се направления: „ръководител на здравните грижи" и „преподавател по практика". Те могат да заемат длъжността „ръководител на здравни грижи" в различни лечебни, здравни и социални заведения, а също така да работят като асистенти в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или като преподаватели по практика в медицински колежи.