Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2018-039

Уникален номер: 9080883

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на допълнителни дейност...

13 Септември 2018

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 2018-029

Уникален номер: 9078666

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация.

19 Юли 2018

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2018-028

Уникален номер: 9078479

​Предметът на възлагане е избор на изпълнител за доставка на горива за моторни превозни средства, описани в техническата спецификация (Приложение №1) за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

13 Юли 2018

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на диоптрични лещи от пластмаса за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2018-024

​Предметът на обществената поръчка е доставката на диоптрични лещи от пластмаса за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна подробно описани в Раздел III. Технически спецификации.

7 Юни 2018

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2018-020

Уникален номер: 9076537

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на ...

28 Май 2018

„Доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2018-018

Уникален номер: 9076032

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация.Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. 

14 Май 2018

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2018-016

Уникален номер: 9075970

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МУ-Варна, разделени на 3 обособени позиции съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).

11 Май 2018

„Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2018-015

Уникален номер: 9075872

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Поръчката включва периодични доставки, след заявка от Възложителя на конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни и количества диоптрични лещи. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкре...

10 Май 2018

"Извършване на строително-ремонтни работи на помещения и общи части в сградата на РЗИ-Варна, предоставени за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2018-009

Уникален номер: 9075170

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения и общи части в сградата на РЗИ-Варна, находяща се на ул. "Брегалница" №3, гр. Варна, 9000. Дейностите ще се извършват в коридор 700, Учебна зала 702, Учебна зала 703, Учебна зала 704,  Нов кабинет 704А, Санитарно помещение 707, Кабинет 709, Кабинет 711, Учебна зала 713, Канцелария 715, Кабинет 715А, Кабинет 717,...

19 Април 2018

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”. 2018-005

Уникален номер: 9073858

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация.Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Посочените количества са прогнозни и Възл...

14 Март 2018
Страница 1 от 4
​​