Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”. 2018-005

Уникален номер: 9073858

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация.Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Посочените количества са прогнозни и Възл...

14 Март 2018

"Доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет – Варна", реф. №2018-003

Уникален номер: 9073038

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура, обучение за работа с оборудването и софтуера и гаранционна поддръжка на оборудването и софтуера.

15 Февруари 2018

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2017-048

Уникален номер: 9070746

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конк...

24 Ноември 2017

„Доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017 - 041

Уникален номер: 9069209

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”

12 Октомври 2017

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2017-042

Уникален номер: 9069212

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за aбонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

12 Октомври 2017

"Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина, Университетски медико-дентален център и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна", реф. № 2017-040

Уникален номер: 9068708

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за:(1) Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина, Университетски медико-дентален център и Медицински колеж;(2) Заточване на хирургичен/медицински инструментариум.

27 Септември 2017

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 2017-038

Уникален номер: 9068253

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Количеството на дост...

13 Септември 2017

​​“Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна” 2017-036

Уникален номер: 9067923

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация.

30 Август 2017

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2017-30

Уникален номер: 9066323

​Предметът на възлагане е доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

17 Юли 2017

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2017-029

Уникален номер: 9066304

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“

14 Юли 2017
Страница 1 от 3
​​