Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

“Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по шестнадесет обособени позиции“ 2018-025

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна.Предметът на обществената поръчката обхваща шестнадесет обособени позиции:Обособе...

20 Юни 2018

“Избор на изпълнител за доставка на ангиографска лабораторна система за обучение и работа с пациенти“ 2018-023

Уникален номер: 00983-2018-0016

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на ангиографска система за обучение и работа с пациенти за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Компонентите на ангиографската система са подробно описани в Приложение №1 Технически спецификации от документ...

5 Юни 2018

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2018-022

Уникален номер: 00983-2018-0015

​Обектът на обществената поръчка включва услуги по изработването на печатни издания, с параметри съгласно Технически спецификации (Приложение №1). Възложителят може да поръчва според нуждите си както изготвяне на цялостно издание, така и само отделни етапи от изработването на печатните изделия - предпечат, и/или печат, и/или довършителни дейности.

4 Юни 2018

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система и лицензии за работа“, реф. №2018-021

Уникален номер: 00983-2018-0014

​Предмет на обществената поръчка е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система, поддръжка на налично оборудване, софтуерни продукти и лицензии за работа за нуждите на Медицински университет – Варна,  съгласно Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията.

31 Май 2018

„Разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ в МУ – Варна“ 2018-019

Уникален номер: 00983-2018-0013

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ (e-student), съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).

16 Май 2018
Страница 1 от 13
​​