Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Доставка на реактиви, стъклария, китове, стандарти, хранителни среди, тестове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет - Варна по тридесет обособени позиции “, реф. №2018-040

Уникален номер: 00983-2018-0029

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, стъклария, китове, стандарти, хранителни среди, тестове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по тридесет обообени позиции,  съгласно Техническа спецификация (Приложение №1). Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), те...

19 Септември 2018

„Фантомна система за обучение на студенти от дентални специалности при МУ-Варна“2018-038

Уникален номер: 00983-2018-0028

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фантомна/симулационна дентална система за практическо обучение на студенти от дентални специалности, с цел развиване на индивидуални и групови професионални умения, подробно описана в Техническа спецификация (Приложение №1) от документа...

12 Септември 2018

Пряко договаряне по чл.182 от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи продукти и препарати, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет - Варна по две обособени позиции“ 2018-037

Уникален номер: 00983-2018-0027

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно технически спецификации (Приложение № 1).Предметът на обществената поръчката обхваща две обособени позиции:•Обособена позиция № 1 - Почистващи консумативи, хигиенни материали, ст...

10 Август 2018

Договаряне без предварително обявление с предмет “Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет Варна по пет обособени позиции“ 2018-036

Уникален номер: 00983-2018-0026

​Предметът на обществената поръчка е доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет Варна по пет обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: Полиамини за синтез и проучване на противотуморна активност;Обособена позиция №2: Кит за изолиране на РНК от кръв;Обособена позиция №3: Китове и реактиви за изолиране на РНК, ко...

9 Август 2018

“Доставка на лабораторна апаратура по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Медицински университет - Варна по три обособени позиции“, реф. №2018-035

Уникален номер: 00983-2018-0025

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ-Варна по три обособени позиции. Поръчката включва доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура по проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ-Варна. Лабора...

3 Август 2018
Страница 1 от 15
​​