Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

„Абонаментно сервизно обслужване на микроскопска и друга оптична техника за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2018-007

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на 335бр. микроскопска и друга оптична техника за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Абонаментното сервизно обслужване обхваща всички микроскопи и друга оптична техника и включва следните дейности:• Ежемесечен контрол и проверка, почистване, профилактика, центро...

21 Март 2018

„Доставка на дентални материали, инструменти и оборудване за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по двадесет и три обособени позиции“, реф. №2018-006

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, инструменти и оборудване за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по двадесет и три обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).

20 Март 2018

„Подмяна на подова настилка в спортни зали на Медицински университет - Варна“ 2018-004

Уникален номер: 00983-2018-0003

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за демонтаж на съществуваща настилка, доставка и монтаж на спортна подова настилка в спортни зали и допълнителни строително-ремонтни работи в голяма зала сутерен и основна спортна зала в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение №1).

2 Март 2018

"Доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по три обособени позиции", реф. № 2018-002

Уникален номер: 00983-2018-0002

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Посочените количества в докум...

1 Февруари 2018

„Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна“ 2018-001

Уникален номер: 00983-2018-0001

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката на 50 бр. глюкозен сензор за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрен за финансиране проект от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна

3 Януари 2018
Страница 1 от 10
​​