Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

"Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции" 2017-053

​Обектът на обществената поръчка е доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции:Обособена позиция №1 – „Инфрачервен спектрометър“Обособена позиция №2 – „Нискотемпературен фризер“

13 Декември 2017

„Доставка на лабораторни реактиви, субстанции, китове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по четири обособени позиции“, реф. №2017-052

​Обектът на обществената поръчка е доставка на лабораторни реактиви, субстанции, китове, консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по четири обособени позиции.Предметът на обществената поръчката обхваща четири обособени позиции:Обособена позиция №1 - Реактиви за технология на лекарствените форми;Обособена позиция №2 - Субстанции;Обособена позиция №3 - Китове и тест серуми;Об...

12 Декември 2017

“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на аналитична система за анализ на биологично активни вещества в природни продукти и в биологични среди с мас-детектор”, реф. №2017-051

Уникален номер: 00983-2017-0035

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на аналитична система за анализ на биологично активни вещества в природни продукти и в биологични среди с мас-детектор за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.Номенклатурите са подробно описани в Техническата спецификация (Прилож...

8 Декември 2017

„Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по две обособени позиции“ 2017-050

Уникален номер: 00983-2017-0034

​Предметът на обществената поръчка е доставката на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна по две обособени позиции:№1 - “Апаратура за диагностика и лечение на социално значими заболявания на ретината”.№2 - „Апаратура ...

27 Ноември 2017

„Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по две обособени позиции”, реф. № 2017-049

Уникален номер: 00983-2017-0033

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1 „Общо лабораторно оборудване“ и2. Обособена позиция №2 „Специализирано лабораторно оборудване“.Възложителят...

24 Ноември 2017
Страница 1 от 9
​​