Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

​​​​

                                       

Наименование на проекта/ Номер на договор: Проект: Повишаване капацитета на

"Лабораторията по химия на храни и околна среда" в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория заизследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури

   

Проектът е финансиран по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", приоритет BG 02.02: "Подобрен мониторинг на морските води" и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.Регистрационен номер на проекта:33-00-205/21.10.2014
Номер на договора за изпълнение на проекта и дата на сключване:Д-33-49/30.06.2015
Име на бенефициента:Медицински университет - Варна
Регистрационен номер на бенефициента/ БУЛСТАТ:BG000083633
Име на партньор/и по проекта:-
Обща стойност на проекта (в евро):199 195 евро
Обща стойност на проекта (в лева):389 592 лева
Дата на стартиране на изпълнението на проекта: 15.05.2015
Срок за изпълнение:30.04.2016

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Изследване на различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, р. Дунав и други сладководни басейни и оценка на безопасността им като хранa.

 

Основни задачи:

  1. Оборудване на лабораторията с нова апаратура и  въвеждането и в действие
  2. Разработване и приложение на високоефективни методики за анализ на различни химически замърсители в биота и води и провеждане на мониторинг
  3. Акредитиране на анализи, които се извършват в лабораторията
  4. Установяване на сътрудничество с университет/научна  организация и НПО от страните донори за  проучване и прилагане на техния опит
  5. Създаване на Център за трансфер на знания и иновации.
  6. Осигуряване на публичност на проекта и резултатите от него

 

Дейности по проекта:

Дейност 1
            Оборудване на лабораторията с нов апарат  - оптико- емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) за анализ на химични елементи и система за пробоподготовка 

Дейност 2.  

Разработване и приложение на високоефективни методики за определяне на токсични елементи и устойчиви органични замърсители (УОЗ) в биота, някои аквакултури и води. 

Дейност 3. 

Осъществяване на едногодишен мониторинг за замърсяване 

Дейност 4.  

Оценка на качеството и безопасността на изследваните риби и други водни организми като храна 

Дейност 5

Акредитиране на лабораторията 

Дейност 6. 

Установяване на сътрудничество с университет/научна организация и НПО от страните донори по проекта за  проучване и прилагане на техния опит

Дейност 7.  

Създаване на Център за трансфер на знания и иновации

Дейност 8. 

Организиране на работни срещи за обсъждане на резултатите от проекта  

Дейност 9. 

Организиране на конференция за представяне на резултатите от проекта  

Дейност 10. 

Мултимедийни презентации за популяризиране на резултатите от проекта и на Лабораторията


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Медицински университет – Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите."