Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Стоянка Илиева

Във Втора аудитория на МУ-Варна на 07.01.2018 г. се състоя публична защита на д-р Стоянка Илиева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е "Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит по клинично-лабораторни данни​". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3