Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Ина Кобакова

На 02.02.2018 г. в Трета аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Ина Кобакова за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2