Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Екипът по програма „Еразъм+“ в МУ – Варна посреща предизвикателствата на новия програмен период

На 26 февруари 2020 г. се проведе заседание на екипа по програма „Еразъм+" в МУ – Варна. Членовете на екипа се избират с решение на Академичен съвет с цел реализиране на дейностите по проектите за мобилност на студенти, преподаватели и служители. В състава му влизат заместник-ректорът по международно сътрудничество, който е и институционален координатор,  деканите на факултетите, директорите на Медицинския колеж и филиалите,  представители на академичния състав, отдел „Международно сътрудничество" и административните звена.

Основната цел на съвещанието беше да се представят резултатите от проектите за мобилност за периода 2012-2020 година. Беше обсъдена и актуализирана селекционната процедура за подбор на участници в мобилности по програма „Еразъм+". Друга задача на срещата беше да се определи състава на комисиите за провеждане на събеседванията със студенти, кандидатстващи за участие в мобилност през академичната 2020/2021 г.

В дневния ред на срещата беше включена и подготовката за новия програмен период 2021-2027 - кандидатстване за „Еразъм+" харта за висше образование и подновяване на договорите с партниращите университети.

Програма „Еразъм+" е основен инструмент за изпълнение на Стратегията за инернационализация на МУ-Варна и за поддържане на европейски стандарти за качество на обучението.

Медицински университет - Варна работи по програма „Сократ-Еразъм" от 2000 г. През 2007 г. университетът получава разширена университетска харта "Еразъм", а през декември 2013 г. - университетска харта за работа по програма „Еразъм +" за програмния период 2014-2020. МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+" с 53 университета от 20 европейски страни.