Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

ас. Анна Петрова Георгиева, доктор
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.