Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

Д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.