Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

ас. Миглена Николаева Тодорова
Факултет: „Фармация“
Специалност: „Биохимия“
Тема на дисертационния труд: „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства“.
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.

ас. Живко Стойков Колев
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Тема на дисертационния труд: „Лекарствени политики в България – ефекти на референтно ценообразуване и пазарно навлизане на генерични продукти
Дата на публикуване: 19.08.2019 г.


д-р Пламен Михаилов Ненков
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Ортопедична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение“.
Дата на публикуване:  14.08.2019 г.