Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"


д-р Недялка Тодорова Згурова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и циотопатология"

Тема на дисертационния труд: „Сравнителен морфологичен и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори на дебелото черво"

Дата на публикуване: 27.07.2020 г. д-р Христо Бойчев Попов

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по специалността: „Обща и клинична патология"

Тема на дисертационния труд: „Предиктивни и прогностични морфологични фактори при уротелен карцином на пикочния мехур"

Дата на публикуване: 24.07.2020 г.Надежда Антонова Иванова

Факултет: „Фармация"

Докторска програма: „Фармацевтична химия"

Тема на дисертационния труд: „Нови аспекти в анализа на Diltiazem базирани полимерни лекарство-доставни системи"

Дата на публикуване: 08.07.2020 г.