Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Таня Кирилова Шивачева
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Вътрешни болести“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства“.
Дата на публикуване:  10.10.2019 г.

ас. Надя Василева Агова
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Фармацевтична химия“
Тема на дисертационния труд: „ Получаване и охарактеризиране на бексаротенови производни с потенциална биологична активност “
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Мариана Живкова Йорданова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Формиране на професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване“.
Дата на публикуване: 02.10.2019 г.

Янка Георгиева Маркова - Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Модели за грижи за здраве и благополучие на самотно живеещи възрастни хора“.
Дата на публикуване:  02.10.2019 г.