Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Силвия Николаева Ангелова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Тема на дисертационния труд: „Нагласи  за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България“  
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.


Д-р Ина Георгиева Кобакова   
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Обща и клинична патология"
Тема на дисертационния труд:„Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом“  
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.


Д-р Евгени Владимиров Димитров  
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари“  
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.


Д-р Надежда Тодорова Стефанова  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Патологоанатомия и цитопатология"
Тема на дисертационния труд: „Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином“
Дата на публикуване: 01.02.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.