Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Златина Веселинова Петева
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“
Тема на дисертационния труд: „Безопасност и риск за здравето на човека от използването на черноморска мида (Mytilus galloprovincialis) като хранителен ресурс “
Дата на публикуване: 16.01.2020 г.

д-р Гергана Неделчева Куюмджиева
Факултет: „ Медицина“
Специалност: „Микробиология и вирусология“
Тема на дисертационния труд: „ Епидемиологично типизиране и механизми на антибиотична резистентност в клинично-значими Klebsiella pneumoniaе, изолирани в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна “  
Дата на публикуване:  02.12.2019 г.