Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

​Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична година.

Кандидатът подава в отдел „Докторантско училище" следните документи:

1.  Попълнена анкетна карта (образец);

2.  Заявление до Ректора (образец);

3.  Автобиография с подпис на кандидата (образ​ец​);

4.  Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях, поне една от които в съответното професионално направление;

5.  Документ за призната специалност (ако има такъв);

6.  Проект на дисертационния труд;

7.  Два броя снимки (паспортен формат);

8. Копие от трудов договор с МУ – Варна (ако има такъв);

9. Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интересите и  постиженията му в съответната научна област (публикации, рационализации, патенти и др.).

10. Декларация за достоверност на представените документи; (образец)ВАЖНО!!!

Анкетната карта се попълва електронно и се подава от кандидата в отдел „Докторантско училище" на хартиен носител с оригинален подпис.

Кандидатите за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка попълват и подават анкетната карта преди явяване на Катедрен съвет за зачисляване. Зам.-ректорът по КНС резолира анкетната карта, след което отдел „Докторантско училище" уведомява кандидата да представи останалите документи по чл. 24, ал. 2 от ПРАС в МУ – Варна. Документите на кандидата се насочват по служебен път към съответната катедра за насрочване на заседание на Катедрен съвет за зачисляване.

На Катедрен съвет се представя проект на дисертационен труд, който да съдържа литературен обзор с обем 10 – 15 стр., обосновка на дисертабилността на темата, цел и задачи, материал и методи, работни хипотези и библиография. На заседание на КС в присъствието на кандидата, се разглежда представения проект и се взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство за зачисляването на докторанта. Обсъжда се и проекта на индивидуалния учебен план.

При положително решение на КС, ръководителят на катедрата изготвя доклад до Ректора, придружен от проект на индивидуалния учебен план (образец​) на докторанта за зачисляването му в самостоятелна форма на обучение.

С явно гласуване и обикновено мнозинство ФС взема решение за зачисляването на докторанта, като утвърждава темата на дисертационния труд, научния ръководител и научен консултант (ако има такъв), както и индивидуалния учебен план.

На основание предложението на ФС и след представен документ за платена от докторанта такса за обучение в отдел „Докторантско училище", Ректорът издава заповед за зачисляването на докторанта.

Ако кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка е външно за МУ – Варна, лице, т.е. не е на трудов договор към МУ – Варна, заплаща такса, определена от АС на МУ – Варна.

Докторантите на самостоятелна подготовка, които работят по трудово правоотношение в МУ – Варна не заплащат такса за обучението си.

Таксата за обучение се внася по банков път, по сметката на МУ – Варна:

БАНКА ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание на плащането: такса за обучение – самостоятелна докторантура, имена на кандидата по ЛК.

Акредитирани докторски програми в МУ-Варна

За въпроси можете да се обръщате към нас в отдел „Докторантско училище", стаи 319 и 318, ет. 3 в сграда Ректорат на МУ – Варна:


Ръководител отдел „Докторантско училище“
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор  "Докторантско училище"
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .


Организатор „Докторантско училище“
Наталия Илиева Николова 
Email: Nataliya.Nikolova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.