Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Процедура за присъждане на почетно звание “Doctor Honoris Causa”

  1. Въведение

   1.1. Принципите и правилата на процедурата за присъждане на почетното звание “Doctor honoris causa” (Dr. h c) се базират на действуващите закони в Република България /ЗВО, Закона за научните степени и звания и Наредбата за приложението му, Правилника на МУ–Варна / и са гласувани от Академичния Съвет на МУ – Варна (Протокол No 20/03.10.2005 г.).

   1.2. Званието Doctor honoris causa се присъжда на изявени български и чуждестранни медици и научни работници, за техните изключителни постижения в областта на медицинската наука и практика, медицинското образование, в сферата на общественото здравеопазване и приноса им за развитието и издигане на авторитета на Медицински Университет – Варна.

  2. Предложения

   2.1. Предложение за присъждане на званието Doctor honoris causa може да бъде направено от Ректора, Ректорския съвет, Деканите на съответните факултети, членове на АС на МУ–Варна.

   2.2. Всяко предложение трябва да бъде представено на членовете на Номинационната Комисия придружено от писмено аргументирано становище най-късно до месец Април/Май на съответната календарна година. Мотивационното писмо не трябва да
   надвишава една А4 страница.

   2.3. За почетното звание Doctor honoris causa не могат да се предлагат преподаватели на основен трудов договор към МУ–Варна.

   2.4. Всеки факултет може да направи само по едно предложение за всяка календарна година.

   2.5. Тъй като не всички номинации може да са успешни, предложенията трябва да са строго конфиденциални, дискретни и не подлежат на обсъждане преди вземане на окончателното решение от АС при М У – Варна. Това правило цели да се избегне неудобната ситуация, която може да възникне, ако номинацията е неуспешна след гласуването в Комисията и АС на Университета.

   2.6. Като правило Институтът не разглежда номинации на активни политици (местни или национални) или настоящи членове на академичния състав на номиниращия факултет.

  3. Академична Комисия за присъждане на почетното звание

   3.1. Съставът на Комисията е:

   • Председател на комисията е Ректорът на МУ–Варна

   • Зам. Председател – Зам. Ректорът по НИД

   • Секретар /без право на глас/

   • Членове – 5 членове от академичния състав на Университета на основен трудов договор.

   3.2. Съставът на редовите членове на Комисията се обновява на всеки четири години, след гласуване от АС на МУ-Варна.

   3.3. След детайлно обсъждане на постъпилите номинации, Комисията извършва
   класиране и представя на членовете на АС за гласуване на окончателното решение.

   3.4. Решенията на Комисията се вземат с тайно гласуване, с обикновено мнозинство.

  4. Критерии

   4.1. Номинациите трябва да бъдат представени на формуляри осигурени от Секретаря
   на Комисията. Липсата /непопълването/ на някой от необходимите данни може да
   затрудни членовете на Комисията при оценяването на номинираните.

   4.2. За всеки номиниран трябва да се представят:

   • Кратко хронологично описание на живота и работата / C.V/

   • Най-важните академични постижения / научни степени, звания, награди и др./

   • Основни области на медицината в които са неговите разработки и проучвания

   • Членство в български и международни научни организации

   • Оценка на позицията /статуса/ на номинирания от национална и интернационална гледна точка

   • Друга информация, която може и трябва да се има предвид

   4.3. Номинациите трябва да се съпровождат от детайлна информация за реалните
   публикации на номинирания.

  5. Финална процедура

   5.1. Ректорът на МУ–Варна изпраща официално поздравително писмо на успешно
   номинираният за званието Doctor honoris causa на Медицински Университет – Варна. В него се уточняват:

   • датата на тържественото връчване на наградата

   • академичното слово на Doctor honoris causa

   5.2. След получаване на утвърдително писмо от номинирания трябва да се уведоми
   целият академичен състав на МУ–Варна, както и медиите с оглед своевременното
   информиране на обществеността.

   5.3. Почетните степени не могат да се присъждат в отсъствието на лицето, с изключение на случаите, когато титлите се присъждат посмъртно.