Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на чуждестранни докторанти

​Чуждестранни граждани по смисъла на чл.13 от ППЗРАСРБ, се приемат и зачисляват за редовна и свободна докторантура в следните случаи:

1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – по реда определен в спогодбата.
2. Съгласно нормативен акт на МС на Република България – по реда определен в нормативния акт.
3. При условията на чл.95 ал.7 от ЗВО срещу заплащане, регламентирано от Академичния съвет на МУ- Варна.
4. Чуждестранни граждани се приемат за обучение в свободна докторантура на  собствени разноски (платено обучение).

(2) Лицата по  т.1-3, могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по реда за българските граждани, ако имат статут на постоянно пребиваващи, статут на бежанци или  са от българска народност.

Кандидатите за докторанти чуждестранни граждани подават следните документи в Научен отдел на МУ - Варна:

1.  Заявление, съдържащо кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и висшето училище или научната организация, в която желаят да се обучават;
2. Копие от документа за висше образование (магистърска степен);
3. Медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
4. Списък на публикациите (ако има такива);
5. Копие от документите за гражданство/ паспорт, лична карта;
6. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
7. Две снимки.

Документите по т.2 и 3 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Кандидатите по международни спогодби подават документите в Министерството на образованието, младежта и науката.

Кандидатите при  условията на чл. 95 ал.7 от ЗВО ( срещу заплащане) подават документите  в МУ - Варна.

Ректорът на МУ – Варна изпраща в МОМН документите на допуснатите до участие в конкурса кандидати – граждани на държави, за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България, както и информация относно:

1. Лични данни на кандидата – имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;
2. Наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма и срок на обучение;
3. Информация за езиковата и специализираната подготовка – степен на владеене на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;
4. Годишна такса за обучение за езиковата и специализираната подготовка;
5. Номер на банковата сметка на МУ- Варна, по която следва да бъде преведена таксата за обучение за езиковата и специализираната подготовка.

За получаване на по-пълна информация, справки и др. се обръщайте към:

Oтдел „Докторантско училище",


Ръководител отдел „Докторантско училище“
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор  "Докторантско училище"
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .


Организатор „Докторантско училище“
Наталия Илиева Николова 
Email: Nataliya.Nikolova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.