Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

​Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност:
 
„Доцент“
· в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност „технология на лекарствените форми с биофармация“ – един за  нуждите на факултет „Фармация“, катедра „Фармацевтични технологии.
 
 
Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. “Марин Дринов” № 55, Отдел „Научна дейност и кариерно развитие”, ет.3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-083.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 26 от 23.03.2018 г.
 
 
 
 
С П И С Ъ К
С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 
„ДОЦЕНТ"
 
1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".
5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
7. Удостоверение за преподавателски стаж. 
8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.
9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации“, представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор” и за придобиването на научна степен „Доктор на науките”.
9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:
9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.
9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.
9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.
10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
11. Копие от научните публикации.
12. Резюме на научните трудове.
13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Медицинско свидетелство.
16. Свидетелство за съдимост.
17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език
18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);
19. Декларация за достоверност на предоставените документи.
20. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка заимпакт фактор,справка за цитирания, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС-Варна.

 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 052/677 083, 052/677 084, 677-055, 677-056