Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление    7.1.Медицина, по специалност „очни болести" – две места по 0.5 длъжност за нуждите на Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, УС по оптометрия,

Изисквания към кандидатите: образование висше, ОКС "магистър" по медицина, придобита специалност „очни болести".

Конкурсният изпит за заемане на длъжността „преподавател" включва писмен изпит по обявената специалност и интервю.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „преподавател":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита специалност;
 5. Документ удостоверяващ стаж по специалността (ако има стаж);
 6. Документ за преподавателски стаж (ако има такъв);
 7. Медицинско свидетелство за работа;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с неговата квалификация и научно-преподавателска дейност;
 10. Декларация за достоверност на представените документи.

 

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.  

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-033 и 052/677-136.


Дата на публикуване на обявата на  25.07.2019 г.