Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Педагогика на преподаването на специализиран немски език за медицински цели (и електронно обучение)"

Дата на публикуване: 16.12.2019 доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Теория на възпитанието и дидактика“ (обучение на медицински специалисти)“
Дата на публикуване: 16.12.2019 г.