Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академични длъжности „Главен асистент", "Доцент" и "Професор", публикувани в ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г. както следва:


Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 „Професор"

 1. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност Акушерство и гинекология" – един /0.50 щатна длъжност/ за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология";
 2. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Педиатрия" – един за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „Педиатрия" и Клиника „Педиатрия" към МБАЛ „Св. Анна"-Варна;
 3. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Обща и клинична патология" – един за Факултет „Медицина", катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология";
 4. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Очни болести" – един /0.50 щатна длъжност/ за нуждите Факултет „Медицина", катедра „Очни болести и зрителни науки";
 5. област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Лъчелечение" – един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра  „Образна диагностика и лъчелечение" и  Клиника  по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 6. област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Кардиохирургия" – един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра  „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна;
 7. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (медицинска информатика)" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";
 8. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";
 9. област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право по специалност „Гражданско право (Медицинско право)" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";
 10. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Хигиена и епидемиология";
 11. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Епидемиология" -  един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Хигиена и епидемиология", УС „Епидемиология";
 12. област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Икономика и управление на здравеопазването";
 13. област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Професионални болести" - един, за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести" и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна;
 14. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Медицина на бедствените ситуации" – един за нуждите на Факултет по "Обществено здравеопазване", катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина";
 15. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве по специалност „Управление на здравните грижи - един, за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи". Допълнително изискване към кандидатите: Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра";
 16. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки  по специалност „Физика" – един за нуждите на Факултета „Фармация", катедра „Физика и биофизика". Допълнително изискване към кандидатите – придобита ОКС "Магистър" по професионално направление 4.5. Математика;
 17. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Токсикология"двама за нуждите на Факултета „Фармация", катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия";
 18. област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина  по специалност „Фармакология" -  един за нуждите на Факултета „Фармация", катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия";
 19. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биология" (медицинска биология и ботаника) - един за нуждите на  Факултета „Фармация" Катедрата по биология;
 20. област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология"- един за нуждите на Филиал-Сливен, катедра „Здравни грижи" и Консултативен кабинет по психометрично и невропсихологично изследване към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;

   

   „Доцент"
 1. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност Анестезиология и интензивно лечение" – един за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина";
 2. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Акушерство и гинекология" – един /0.50 щатна длъжност/ за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „Акушерство и гинекология";
 3. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Онкология" – един за нуждите Факултет „Медицина", катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и  Клиника по медицинска онкология при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 4. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Онкология" – един за нуждите Факултет „Медицина", катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и  Клиника по медицинска онкология при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна; 
 5. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Кардиология" – един за нуждите Факултета „Медицина",  катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и Първа клиника по кардиология при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 6. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Микробиология" – един за нуждите на Факултета „Медицина", катедра „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 7. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност  „Ортопедия и травматология" – един за нуждите на Факултет  „Медицина", катедра „Ортопедия и травматология" и Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 8. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Нервни болести" – един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра  „Нервни болести и невронауки" и Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина"–Варна;
 9. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Патофизиология" – един  за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Физиология и патофизиология", УС „Патофизиология";
 10. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност  „Ушно-носно-гърлени болести" – един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Ушно-носно-гърлени болести" и Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Марина"- Варна;
 11. област на на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7. Стоматология по специалност „Протетична дентална медицина" - двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина", катедра „Протетична дентална медицина";
 12. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация" и Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина" към УМБАЛ „Св. Марина";
 13. област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление по специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" -  един /0.50 щатна длъжност/ за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и Логопедия";
 14. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве по специалност „Управление на здравните грижи" - двама за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Допълнително изискване към кандидатите: Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра";
 15. област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Психиатрия" – един за нуждите на Факултета „Фармация",  катедрата „Фармакология, токсикология и фармакотерапия";
 16. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия"  – двама  за нуждите на Факултета „Фармация",  катедрата „Химия";
 17. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" – един за нуждите на Факултета „Фармация", катедрата „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт";
 18. област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Вирусология" – един за нуждите на Медицински колеж, УС „Медицински лаборант;   „Главен асистент"
   
 1. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Неврохирургия" – един  за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „ Неврохирургия и УНГ болести, УС по неврохирургия и Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 2. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Обща и клинична патология" – един за нуждите на  Факултет „Медицина", катедра „ Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 3. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Очни болести" един за нуждите на Факултет „Медицина, катедра „Очни болести и зрителни науки";
 4. област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Пневмология и фтизиатрия" - един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Вътрешни болести", УС „Белодробни болести и алергология" и Клиника по Пневмология и фтизиатрия УМБАЛ „ Св. Марина"-ЕАД, Варна;
 5. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Съдебна психиатрия" - един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 6. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Ортопедия и травматология" - един нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към МБАЛ „Св. Анна"- Варна;
 7. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Педиатрия" - един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Педиатрия" и Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД–Варна;
 8. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Ушно-носно-гърлени болести" - един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Ушно-носно-гърлени болести" и Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна;
 9. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Обща медицина" – един за нуждите на Факултет „Медицина", катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС Обща медицина;
 10. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по специалност „Протетична дентална медицина" - двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина", катедра „Протетична дентална медицина";
 11. област на на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Стоматология  по специалност „Детска дентална медицина" - четирима за нуждите на Факултет „Дентална медицина", катедра „Детска дентална медицина";
 12. област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по специалност „Обща и клинична патология" – един за нуждите на  Факултет „Дентална медицина", катедра „Клинични медицински науки", УС по медико-биологични науки и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 13. област на висшето образование 3. Социални стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по специалност „Счетоводна отчетност, анализ и контрол на стопанската дейност (в здравеопазването)" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Икономика и управление на здравеопазването";
 14. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве по специалност „Медицина на бедствените ситуации" - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина";
 15. област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве по специалност „Управление на здравните грижи" - един за нуждите на  Факултет „Обществено здравеопазване", катедра „Здравни грижи", УС „Акушерка". Допълнително изискване към кандидатите: да имат придобита степен на висшето образование ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" и професионална квалификация по специалност „Акушерка";
 16. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биохимия" - един за нуждите на  Факултета „Фармация",  катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика;
 17. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия" - един за нуждите на  Факултета „Фармация", катедра „Химия";
 18. област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Ботаника" – един за нуждите на  Факултет „Фармация", катедра „Биология";


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в "Държавен вестник".

За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, Отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 319, тел. 052/677-055 и 052/677-056.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 36 от 27.04.2018 г.

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ПРОФЕСОР"1.Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата.
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС "Доктор".
5.Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такава в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6.Нотариално заверено копие на диплома за академична длъжност „Доцент";
7.Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичен / хабилитационен труд публикации, които не трябва да повтарят представените за придобиване на ОНС„Доктор", НС„Доктор на науките" и представените като "равностойни на монографичен труд публикации" за заемане на академичната длъжност „Доцент".
7.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 броя. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга.Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 140 стр. (не включващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 160 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
7.2. Равностойни на монографичния/хабилитационния труд публикации:
7.2.1. Неклинични специалности –10 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 7 от които с импакт фактор.
7.2.2.Клиничниспециалности–7 пълнотекстовипубликациивчуждестраннинаучни списания, 4 от които с импакт фактор.
7.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт  – 7 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 4 от които с импакт фактор.
8.Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените за заемане на АД „Доцент" и тези представени като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
9.Копия на научните публикации.
10. Резюме на научните трудове.
11. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти.
12. Справка за приносите на научните трудове.
13. Удостоверение за ръководство на докторанти и защитени под негово ръководство дисертационни трудове. Да е научен ръководител на поне трима докторанти, от които поне двама успешно защитили и поне един от защитилите – в същата научна специалност.
14. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
15. Удостоверение за преподавателски стаж.
16. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно, в период от последните 4 години, поне 50% от които да са били лекции.
17. Медицинско свидетелство.
18. Свидетелство за съдимост.

19.Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език

20. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи).

21.Декларация за достоверност на представените документи.
22. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за цитирания, справка за импакт фактор, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС в МУ-Варна.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г. МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 318, тел: 052/ 677-055.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"

 
1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".
5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
7. Удостоверение за преподавателски стаж.
8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.
9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации", представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор" и за придобиването на научна степен „Доктор на науките".
9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:
9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.
9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.
9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.
10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
11. Копие от научните публикации.
12. Резюме на научните трудове.
13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Медицинско свидетелство.
16. Свидетелство за съдимост.

17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език

18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);

19. Декларация за достоверност на предоставените документи.
20. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка заимпакт фактор,справка за цитирания, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС-Варна.


 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул."Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 318, тел: 052/ 677-055.

 

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 
1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея;
4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС„Доктор";
5.Нотариално заверено копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването;
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Удостоверение за преподавателски стаж;
8. Списък на реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN, с подпис на кандидата –не по-малко от 7 броя (не се допуска повече от 10% от списъка да бъде под печат);
9. Медицинско свидетелство;
10. Свидетелство за съдимост;
11. Копие от научните публикации;
12. Документ за владеене на чужд език–ниво В2 или аналогичен документ,издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;

13. Декларация за достоверност на представените документи.
14. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научно-преподавателска дейност,справка за импакт фактор, цитирания,рационализации,участия в проекти, участия в национални и международни научни проявии други,съгласно ПриложениеNo1 от ПРАС в МУ-Варна;

__________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ШЕСТ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ЕЛ.НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, УЛ."МАРИН ДРИНОВ", 55, ЕТ. 3, СТАЯ 318, ТЕЛ:, 052/ 677-055.