Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „анатомия, хистология и цитология" – едно място за нуждите на Катедра „Анатомия и клетъчна биология";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „фармакология" – едно място за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „патофизиология" – едно място за нуждите на Катедра „Физиология и патофизиология", УС по патофизиология;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „клинична имунология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Катедра по медицинска генетика и /0.5/ длъжност за Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „кардиология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, УС по кардиология и /0.5/ длъжност за Първа клиника по кардиология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „кардиология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, УС по кардиология и /0.5/ длъжност за Втора клиника по кардиология – отделение по инвазивна кардиология към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „пневмология и фтизиатрия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология и /0.5/ длъжност за Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „ендокринология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по ендокринология и болести на обмяната и /0.5/ длъжност за Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „хематология" – две места, /2 х 0.5 длъжности/ за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по хематология и  /2 х 0.5длъжности/ за Клиника по клинична хематология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „гастроентерология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по гастроентерология, хепатология и хранене и /0.5/ длъжност за Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Педиатрия" и /0.5/ длъжност за Първа детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Педиатрия" и /0.5/ длъжност за Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нуклеарна медицина" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и /0.5/ длъжност за Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „лъчелечение" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и /0.5/ длъжност за Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „лицево-челюстна хирургия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Обща и оперативна хирургия" и /0.5/ длъжност за Клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „анестезиология и интензивно лечение" – едно място, /0.5 длъжност/ за нуждите на катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" ;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „съдова хирургия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и /0.5/ длъжност за Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – две места, /2 х 0.5длъжности/ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология" и /2 х 0.5длъжности/ за Отделение „Гинекология" към СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов"  ЕООД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – едно място /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология" и /0.5/ длъжност за Отделение „Родилно" към СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов"  ЕООД-Варна
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – едно място /0.5 длъжност/ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология" и /0.5/ длъжност за Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „психиатрия" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология" и /0.5/ длъжност за Трета психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „медицинска психология" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология" и /0.5/ длъжност за Трета психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „инфекциозни болести" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по инфекциозни болести и паразитология" и /0.5/ длъжност за Първа клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Нервни болести и невронауки" и /0.5/ длъжност за Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „нервни болести" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на катедра „Нервни болести и невронауки" и /0.5/ длъжност за Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.

   

  по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда за Факултет „Медицина"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „кардиохирургия" – едно място по заместване, /0.5/ длъжност  за нуждите на Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология" и /0.5/ длъжност за Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „обща и клинична патология" – едно място по заместване, /0.5/ длъжност  за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и /0.5/ длъжност за Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.

За Факултет „Дентална медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „вътрешни болести" – едно място, /0.5/ длъжност за нуждите на Катедра „Клинични медицински науки", УС „Медицински науки" и  /0.5/ длъжност за Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „пародонтология" – две места за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";
 • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по специалност „химия" – едно място за нуждите на Катедра „Клинични медицински науки", УС „Медико-биологични науки".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност „протетична дентална медицина" – три места за нуждите на Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина";

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по специалност „социална фармация" (българоезично обучение) – едно място /0.5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията". Изисквания към кандидатите: ОКС «магистър» по специалност «Фармация»;
 • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „биология" – две места за нуждите на Катедра „Биология" ;

Изисквания към кандидатите: ОКС «магистър» по специалност от професионално направление 4.3. Биологически науки.

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" (българоезично обучение) – едно място /0.5 длъжност/ за нуждите на  Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Изискване към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Управление на здравните грижи" и професионална квалификация по специалност "Медицинска сестра";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „логопедия" (българоезично обучение) – едно място за нуждите на  Катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия". Изискване към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Логопедия" или "Специална педагогика с професионална квалификация - Логопед".

   За Медицински колеж
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – едно място за нуждите на  Учебен сектор „Рентгенов лаборант".
 • Изискване към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Управление на здравните грижи" и придобита  степен на висшето образование по специалност «рентгенов лаборант».

  За Филиал Велико Търново
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве /управление на здравните грижи/, по специалност „акушерка" – едно място /0.5 длъжност/ за нуждите на  Катедра „Здравни грижи";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве /управление на здравните грижи/, по специалност „медицинска сестра" – едно място за нуждите на  Катедра „Здравни грижи";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „вътрешни болести" – едно място /0.5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Здравни грижи".

Изпитите за заемане на академичната длъжност „асистент" за факултети „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" с изключение на специалностсоциална фармация" (българоезично обучение), включват изпит по обявената специалност и установяване на ниво В1 на владеене на чужд език /английски/.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс; (заявление по чл.68 ,ал.1,т.3 от КТ)
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за ОКС „Магистър" по специалност, съответстваща на обявения конкурс с приложението към нея.
  3.1. допуска се кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие) за завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома;
  3.2. допуска се завършили обучението си студенти в МУ-Варна, които са  положили успешно държавни изпити да кандидатстват с уверение издадено от МУ- Варна с приложена справка за положените изпити и оценките от тях;
 4. За кандидатите във Факултет „Обществено здравеопазване" и Филиал Велико Търново и заверено за вярност от кандидата копие на диплома за завършено образование по специалност медицинска сестра/акушерка с приложението към нея;
 5. Заверено за вярност от кандидата копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 6. Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за придобита ОНС "Доктор" (ако има такава);
 7. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 8. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);
 9. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 10. Медицинско свидетелство;
 11. Свидетелство за съдимост;
 12. Декларация за достоверност на представените документи;
 13. Други документи и/или информация по преценка на кандидата.

   Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване.

  За справки и документи – в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.
Дата на публикуване на обявата на  25.07.2019 г.