Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент" (публикуван в ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г. , извършена поправка на техническа грешка в ДВ бр. 40/ 15.05.2018 г.):

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент" област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт „професионално направление 7.4. Обществено здраве (Управление на здравните грижи)".

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в „Държавен вестник" на извършената поправка.

За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 319, тел. 052/ 677-055 и 052/ 677-084.

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"


1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея;
4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС„Доктор";
5. Нотариално заверено копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването (ако има такъв);
6. Удостоверение за стаж по специалността;
7. Удостоверение за преподавателски стаж;
8. Списък на реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN, с подпис на кандидата –не по-малко от 7 броя (не се допуска повече от 10% от списъка да бъде под печат);
9. Медицинско свидетелство;
10. Свидетелство за съдимост;
11. Копие от научните публикации;
12. Документ за владеене на чужд език–ниво В2 или аналогичен документ,издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна;

13. Декларация за достоверност на представените документи.
14. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научно-преподавателска дейност,справка за импакт фактор, цитирания,рационализации,участия в проекти, участия в национални и международни научни проявии други,съгласно ПриложениеNo1 от ПРАС в МУ-Варна;
____________________________________________________________

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ШЕСТ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ЕЛ.НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, УЛ."МАРИН ДРИНОВ", 55, ЕТ. 3, СТАЯ 318, ТЕЛ:, 052/ 677-055.