Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/ 2019 г., в ДВ. Брой 22, 15.03.2019 г.,  с Постановление № 341/ 21.05.2018 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
7Здравеопазване и спорт  
7.1.Медицина  
 Гастроентерология1 
 Ендокринология2 
 Кардиология12
 Психиатрия 1
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)1 
7.2.Стоматология  
 Терапевтична стоматология1 
 Хирургична стоматология1 
7.4.Обществено здраве  
 Управление на здравни грижи2 
4.Природни науки, математика и информатика  
4.3.Биологически науки  
 Медицинска биология1 
 Ботаника11
 Биохимия1 
4.2.Химически науки  
 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества2 
 ОБЩО:144


Необходими документи:

1. Заявление до Ректора (образец);

2. Автобиография с подпис на кандидата (образец);

3. Оригинална диплома за ОКС „Магистър“ с приложението към нея, в съответното професионално направление или академична справка за кандидатите, които не са дипломирани към момента на подаване на документи. В случай, че дипломата за ОКС „магистър“ е издадена от българско ВУ, но е на чужд език, към нея се прилага официален лицензиран превод на български. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването й; (след копие и заверка в Докторантско училище, оригиналът на дипломата за ОКС „Магистър“ се връща на титуляра)

4. Един брой снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

5. Декларация за достоверност на представените документи (образец);

6. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 70 лв. и по чужд език – 40 лв., определени с РМС 286/ 26.04.2018 г.;

7. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива).

Всички документи се попълват електронно и се представят в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител. Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Докторантско училище" (ет. 3, стая 318). В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях. Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна. Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК.

 

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Докторантско училище", стая 318; тел. 052/ 677-056 и 052/ 677-083.