Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Днешната катедра е наследник на първоначалната Катедра по фармакология – една от петте, с които стартира през 1961 година Висшият медицински институт във Варна. През годините съществува като самостоятелна Катедра по фармакология, като УНС по предклинична и клинична фармакология към Катедрата по предклинична, клинична фармакология и биохимия, като Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология към Факултет по фармация. През март 2013 г. академичният състав се разделя на две структури – Катедра по предклинична и клинична фармакология към Факултета по медицина и УНС по фармакология и токсикология към Факултета по фармация. Основоположник и организатор на катедрата е проф. д-р Делчо Желязков, който ръководи катедрата от създаването й до 1991 г. След това ръководители на катедрата са проф. д-р Анна Белчева (до 2004 г.) и доц. д-р Мария Желязкова-Савова (до 2013 г.). Понастоящем катедрата се ръководи от доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова.

През февруари 1962 г. стартира първата учебна година на новосъздадената катедра. Съставът е минимален: доц. Делчо Желязков – ръководител, д-р Николай Темнялов – асистент, и двама лаборанти. Впоследствие през различните периоди от развитието ѝ в катедрата са работили като асистенти: д-р Петко Узунов, д-р Неделчо Георгиев, маг. фарм. Георги Якимов, д-р Милка Мангърова, д-р Руси Марев, д-р Димитър Терзииванов, н.с. Красимира Иванова, д-р Вълчо Йорданов, д-р Людмил Цветков, д-р Светла Кирязова, д-р Виолина Лозева, д-р Катя Маразова. Много от тях впоследствие се хабилитират, а някои вече не са сред живите – доц. Мангърова, доц. Георгиев, проф. Узунов, проф. Желязков. До обособяването на УНС по фармакология и токсикология към Факултета по фармация в състава на катедрата са и доц. д-р Мариета Георгиева, и маг. фарм. Калоян Георгиев.

Катедрата по фармакология се гордее с някои новаторски начинания в преподаването по фармакология. От 1969 г. датира малко познатото дотогава и по света обучение по обща фармакология, заедно с излизането на едноименния учебник на Д. Желязков. По-късно, също за първи път в България, в това обучение са включени и аспекти на клиничната фармакокинетика.

През учебната 1996/1997 г. в катедрата започва преподаване по клинична фармакология за студенти по медицина, а през 1997/1998 учебна година започва преподаване по основи на фармакологията и фармакоикономиката за студенти от специалност Здравен мениджмънт.

От 2005/2006 учебна година в катедрата стартира англоезиково обучение по фармакология за студенти по медицина. Впоследствие започва англоезиково преподаване по клинична фармакология за студенти по медицина и по фармакология за студенти от специалност Дентална медицина.