Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Катедрата по предклинична и клинична фармакология работи в няколко научни направления. Дълго време водеща е темата фармакобиохимия на биогенните амини. Тук е създадена първата в страната лаборатория по биохимична фармакология, в която са разработени и внедрени методики за определяне на катехоламини и хистамин в биологичен материал. Утвърждава се методика за работа с изолирани органи. Изследвани са много български фармацевтични препарати. Изолирани и/или синтезирани и фармакологично/токсикологично охарактеризирани са биологично-активни вещества от растителен произход и полусинтетични съединения, получени на базата на фармакофорния принцип.

След това направленията в научната тематика се развиват като естествено продължение на традиционните: хистаминовото ниво като клинико-фармакологичен диагностичен и прогностичен показател при кръвни заболявания, невропсихо-фармакологични и други изследвания на хистаминергичната и серотонинергичната невротрансмисия, ефекти на калциеви антагонисти и хистаминергични блокери върху изолирани органи, изследвания на ефектите на биологично-активни вещества от растителен произход в експериментални фармакологични модели (възпаление, хиперхолестеролемия, диабет, хепатотоксичност, улцерогенеза), лекарствена употреба и фармакоикономика, лекарствени взаимодействия.

В момента основните направления на научната работа на катедрата са:

  • Изследвания на ефектите на биологично-активни вещества от растителен произход в различни експериментални фармакологични модели чрез използване на психо-фармакологични и фармако-биохимични методи
  • Изследвания на ефектите на мастно разтворими витамини в експериментални фармакологични модели
  • Лекарствена употреба и фармакоикономика
  • Лекарствени взаимодействия

В последните 10 години в Катедрата са реализирани 11 научни проекта. Установено е научно сътрудничество със сродните катедри в другите Медицински университети в страната, с Институт по невробиология към БАН, с Катедрата по биохимия в Риека, Хърваска. Особено тясно е сътрудничеството с други катедри в МУ – Варна като Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика и Катедра по обща и клинична патология.

Катедрата беше партньор в проекти по програма TEMPUS, в момента активно участва в проект по CEEPUS. Много от преподавателите са специализирали зад граница и са изнасяли лекции в чуждестранни университети.

В катедрата са защитени 13 дисертации за присъждане на образователна и научна степен "доктор" и една за "доктор на науките".

През 2010 г. Катедрата беше една от първите в университета, получили програмна акредитация за обучаване на докторанти по научната специалност Фармакология.