Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

 • Ръководител катедра
 • Катедрен съвет

 

Ръководител катедра – доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дм

Катедрен съвет – Членове на Катедрения съвет са всички членове на академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор:

 • Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дм
 • Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, дм
 • Гл. ас. Емил Монев Милев
 • Д-р Силвия Маринова Ганчева
 • Маг. фарм. Мирослав Цонков Ефтимов
 • Маг. фарм. Стела Тошкова Драгоманова
 • Д-р Антоанета Борисова Георгиева

Катедреният съвет има следните правомощия:

 1. Разработва и внася във Факултетните съвети планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност;
 2. Предлага на Факултетния съвет повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели;
 3. Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации;
 4. Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели;
 5. Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата;
 6. Обсъжда въпроси, които са свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет;
 7. Прави предложения пред Факултетния съвет за редовни докторантури;
 8. На всяко тримесечие разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка;
 9. Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата;
 10. Най-малко два пъти годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните изпити;
 11. Най-малко един път годишно прави анализ на работата със специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на заместник-ректора по КРНИДСДО.

Ръководителят на катедрата:

 1. Представлява катедрата пред Факултетния и Академичния съвет на Медицински университет - Варна.
 2. Председателства събранията на Катедрения съвет.
 3. Извършва координация със сродни звена в структурата на Университета.
 4. Периодично отчита дейността си пред Катедрения съвет.
 5. Ръководи и контролира учебната и научно-изследователска дейност на катедрата (на студенти, докторанти и специализанти).
 6. Отговаря за периодичната актуализация на учебните програми, за изработване на нови учебни програми, които след приемане на Катедрения съвет предлага за утвърждаване от Факултетния съвет.
 7. По решение на Катедрения съвет Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по медицина за обявяване на конкурси за нови асистенти, повишаване в научно звание, разкриване на процедури за хабилитация, привличане на гост-преподаватели и хонорувани преподаватели, заявяване на докторантури и специализации.
 8. Предлага за утвърждаване от Факултетния съвет членове на изпитни комисии при провеждане на изпити и конкурси в катедрата.
 9. Съгласува молби за отпуски, командировки и други, свързани с трудовите права на служителите на катедрата.
 10. Прави предложения до Факултетния съвет за издаване на учебници, ръководства и монографии в печатната база на университета от членовете на катедрата, а също така и определяне на необходимите за целта рецензенти.
 11. Отговаря за правилното разпределение на учебната натовареност на преподавателите в катедрата.