Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Учебно-преподавателската работа е приоритет на катедрата от създаването й. Основен принцип, следван неотклонно, е непрестанното обновяване на преподавания материал и поддържане на обучението в съответствие с динамичното развитие на съвременната наука. Катедрата по предклинична и клинична фармакология провежда обучение на студенти от Факултета по медицина, Факултета по дентална медицина, Факултета по фармация, Факултета по обществено здравеопазване и Медицинските колежи.

Преподавани дисциплини:

 1. Фармакология – за студенти от специалност Медицина (българоезична и англоезична програма) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова и доц. д-р М. Желязкова
 2. Клинична фармакология – за студенти от специалност Медицина (българоезична и англоезична програма) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова и доц. д-р М. Желязкова
 3. Фармакология – за студенти от специалност Дентална медицина (българоезична и англоезична програма) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова и доц. д-р М. Желязкова
 4. Фармакоикономика – за студенти от специалност Фармация – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова
 5. Основи на фармакологията и фармакоикономиката – за студенти от специалност Здравен мениджмънт (бакалаври) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова
 6. Фармакология – за студенти от специалност Медицинска сестра – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова
 7. Фармакология – за студенти от специалност Акушерка –доц. д-р М. Желязкова
 8. Фармакология – за студенти от специалност Медицински козметик – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова
 9. Фармакология – за студенти от специалност Рехабилитатор – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова
 10. Фармакология – за студенти от специалност Рентгенов лаборант – проф. д-р А. Белчева (гост-професор)
 11. Лекарствена употреба и фармакоикономика – за студенти от специалност Управление на здравните грижи (бакалаври) – проф. д-р А. Белчева (гост-професор)
 12. Лекарствена употреба и фармакоикономика; Основи на фармакологията и фармакоикономиката; Лекарствена политика – за студенти от специалност Здравен мениджмънт (магистри) – проф. А. Белчева (гост-професор)
 13. Фитотерапия – за студенти от специалност Помощник-фармацевт – д-р Е. Милев

Свободно избираеми дисциплини:

 1. Фитотерапия – за студенти от специалност Медицина – д-р Е. Милев
 2. Лекарства и влиянието им върху човешкия организъм – за студенти от специалност Фармацевтичен мениджмънт (магистри) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова и доц. д-р М. Желязкова
 3. Създаване на лекарства. Лекарствена безопасност – за студенти от специалност Фармацевтичен мениджмънт (магистри) – доц. д-р Ст. Вълчева-Кузманова и доц. д-р М. Желязкова
 4. Фармакоикономика и лекарствена политика – за студенти от специалност Фрамацевтичен мениджмънт (магистри) – проф. А. Белчева (гост-професор)

Практическите упражнения със студентите се водят от асистентите и хабилитираните преподаватели в катедрата.

Традиционно в катедрата се изготвят ежеседмично актуализирани "Тезиси за практическите упражнения" за упражненията по фармакология и по клинична фармакология.

Катедрата участва в проект BG051PO001-3.1.07-046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда" – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" №ДО1-4301/09.08.2013г.

Членовете на академичния състав на катедрата са автори, съавтори и редактори на учебници и помагала по фармакология за студенти по медицина и здравен мениджмънт, за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи. Някои по-важни учебници и учебни помагала, написани с участието на преподавателите от катедрата през последните 10 години, са:

 1. Учебник по фармакология за медицинските колежи. Ред. А. Белчева, Р. Марев, Р. Радев. Изд. СТЕНО. Варна, 2005.
 2. Фармакология – учебник за студенти по хуманна медицина. Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева. Изд. АРСО, 2009.
 3. Учебник по фармакология за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи. Ред. А. Белчева, Р. Марев, Р. Радев. Изд. СТЕНО. Варна, 2009.
 4. Фармакология – учебник за студенти по хуманна медицина. Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева. Изд. АРСО, 2010.
 5. Вълчева-Кузманова С. Сборник тестове по фармакология за студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка". МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2010.
 6. Basic and Clinical Pharmacology with Toxicology. Edited by N. Boyadjieva. АРСО, 2012.
 7. Вълчева-Кузманова С. Oснови на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката. Учебник и учебна тетрадка за студенти. МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012.
 8. Сборник с тестови въпроси по фармакология. Ред. С. Вълчева-Кузманова, М- Желязкова-Савова, МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2013.