Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел по управление на качеството и акредитацията

Дейност на отдел “Управление на качеството и акредитация”

Началото на координираните действия на институцията за изграждането на отделните елементи от университетската система за качество е поставено през юни 2000г., когато членовете на АС са запознати с параметрите на националната система за гарантиране на качеството, като приоритетна задача на висшите училища в Република България. 

Главна роля в това отношение има Центъра по управление на качество и акредитация, създаден през 2001г. от доц. д-р Лиляна Хавезова, д.м. (Зам. Ректор по Качество и акредитация на университета до 2004г.). Центърът през 2012година се преименува в Отдел „Управление на качеството и акредитацията“.
Към настоящият момент Отдел „Управление на качеството и акредитацията“ се състои от 4 души и се намира в ресора на проф. Тодорка  Костадинова, ди - Зам. ректор по Международно сътрудничество, акредитация и качество.

 
Цели:
 
 • Да помага на различните департаменти, центрове и звена в МУ-Варна да поддържат релевантно ниво на самооценка;
 • Да подпомага тези департаменти, центрове и звена, да формулират бъдещите стратегии на развитие, позволяващи им да следват най-новите течения на регионално и международно развитие в областта на качеството и акредитацията;
 • Да се разпространява и да се повиши осведомеността за значението на качеството и начините, за да я постигнат в университетски дейности с помощта на информационна литература, конференции и семинари;
 • Да помага за повишаване и поддържане на високи нива на умения и знания сред студентите на МУ-Варна, чрез придържане към най-новите насоки по отношение на качеството в преподаването и обучението;
 • Успешно изготвяне на академични програми на МУ-Варна за официална академична акредитация от Министерството на висшето образование;
 • Осигуряване на необходимата информация за анализ и оценка на качеството на учебния процес в университета.;
 • Поддържане на актуална нормативна документация касаеща качеството на учебния процес;
 • Провеждането на одит за самооценка на университета по EFQM – модел Business Excellence;
 • Актуализиране на състава на отговорниците по качество на ниво факултет, катедра, УНС и колеж, филиал;
 • Участие в изготвянето на необходимата документация за разкриване на процедури за институционална акредитация на университета, програмни акредитации на специалностите, по които университетът обучава студенти и докторанти;


Провеждането анкетно проучване отнасящо се до процеса на качеството на обучение в университета:
 
 • кандидат студенти
 • студенти от всички специалности
 • дипломанти
 • преподаватели;
 • работодатели
 • Извършване на вътрешен одит на документацията по качеството в структурите на университета;

Отговорности:
 
 • Да се гарантира, че университетът работи в съответствие с насоките и политиките, определени от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България и отговаря на нейните изисквания;
 • Придържане към целите и мисията на МУ-Варна;
 • Събиране на информация от опита на завършилите в МУ-Варна студенти с цел по-нататъшно оптимизиране и подобряване на качеството;
 • Да се следят протичащите в МУ дейности и да се събират необходимите информация и данни за функционирането на университета;
 • Поддържане на точна информация за последните развития в областта на качеството и акредитация и осигуряване на поглед върху знанията и опита на регионалните и международни асоциации, както и експерти в тази област;
 • Изготвянето на годишния доклад за дейността на МУ-Варна в рамките на стандартите за качество.

Организационна структура​
  ​​Одит​

 

 


 

Контакти:

Ръководител отдел "Управление на качеството и акредитация" 
Симона Кременова Калчева  - Узунова  

 

 
 
 
и.д. Ръководител отдел "Управление на качеството и акредитация"
Марияна Златкова Попова 


 
    

 
Организатор
Мартин​ Огнянов Мирчев 


 

 

Организатор 
Соня Валериева Колева 

Тел.: +359 52 677 037​
GSM: 0882 29 79 00​
E-mail: oka_mu@abv.bg


 
​​