Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Международно сътрудничество


Отделът по междуранодно сътрудничество към Медицински университет – Варна цели осъществяването и поддържането на контакти с други чуждестранни университети и институции, както и активно търсене на възможности за студентите и преподавателите за участие в съвместни обучителни и научно-изследователски дейности. Тази наша цел е напълно съзвучна с мисията на Университета и ние не щадим воля, усилия и енергия, за да отговорим на това предизвикателство.
​​​
Дейността на Отдела може най-общо да се раздели на следните дейности:

1. Сътрудничество с международни организации
 • Установяване на контакти с чуждестранни образователни и научно-изследователски институции, агенции, фондове и др.
 • Установяване и поддържане на контакти с правителствени и неправителствени организации, международни институции, асоциации, фондации и агенции, свързани с международната дейност на МУ – Варна
 • Активно търсене и разпространение на информация относно възможности за партньорства и косорциуми по различни програми и инициативи
2. Сътрудничество с чуждестранни университети
 • Разширяване и поддържане на международните връзки, както и търсене на възможности за академично сътрудничество с чуждестранни университети
 • Изготвяне и подписване на договори и споразумения за международно сътрудничество и партньорства на Медицински университет – Варна
3.  Студенти, специализанти и докторанти – привличане, обучение и обмен
 • Привличане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти чрез рекламна, информационна и организационна дейност
 • Работа в тясно сътрудничество с всички отдели, свързани с набирането и обучението, следдипломната квалификация (специализация и докторантури) на чуждестранни граждани в МУ – Варна
 • Организиране на летни училища, стажове и клинични практики за студенти, докторанти, специалзианти в учебни бази на партньорските университети
4. Академичен състав – международно сътрудничество и обмен
 • Подпомагане на академичния състав в катедрите при установяването на международни сътрудничества в областта на обучението, научно-изследователската работа, преподавателски и информационен обмен
 • Съдействие на академичния състав и катедрите към МУ-Варна  при изпълнение на дейностите в рамките на двустранни споразумения за акедемично сътрудничество
 • Цялостна организация и координиране на мобилността на студенти, специализанти и докторанти, преподавателски и ​административен персонал с партньорските университети по  програма „ЕРАЗЪМ" (линк към Еразъм) 
6. Международно представяне на университета
 • Организация на международни форуми - научни конференции, конгреси, симпозиуми и юбилейни чествания
 • Представяне на международни форуми, изложения и университетски панаири с цел привличане на студенти и популяризиране на обучението в МУ-Варна
 • Поддържане на представителството и участие на МУ – Варна в международните университетски асоциации, в които членува
 • Посещения на гост-лектори от чужбина
 • Участие в организацията на церемонии по връчване на титлата „доктор хонорис кауза"
 • Поддържане на актуална информация в английската версия на интернет страницата на Университета
 • Иницииране и изработване на рекламни материали на МУ – Варна
 • Участие в различни събития за издигане на международния престиж на МУ – Варна​  
 • ​​