Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

доц. Стефан Мирчев Кръстев дбф

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Катедра по физика и биофизика
УС:
Е-поща: krustev@mu-varna.bg
Телефон: +35952677257

 

Биография

Завършил е висше образование във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1976 г. с квалификация „Физик“.  Има завършена следдипломна специализация  в областта на повърхностната  фотометрия  във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1986), следдипломна специализация по медицинска и санитарна физика в Медицински университет—София (1992), специализация по Медицинска педагогика—Медицинска академия—София (1989) и др. След  защита на дисертационен труд на тема „Изследване ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии“  в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при Българска академия на науките му е присъдена образователната и научна степен  „Доктор по биофизика“ (2011). Хабилитиран като „Доцент по биофизика“ към Катедрата по физика и биофизика през 2013 г.

Публикации

Тематиката на научните му публикации е свързана основно с прилагането на методите на научното моделиране (математично и физично); експерименталните методи, средства и практически изследвания, свързани с действието на физични фактори върху биологични обекти и системи; въпроси, свързани с организацията и усъвършенстването на учебния процес. Разработените физични модели и учебни експерименти имат пряко практическо приложение в процеса на обучение по медицински специалности. Публикувани научни трудове и участия с научни съобщения на форуми в страната и чужбина (общо над 55).

Член на

Член на Съюза на учените—Варна, България; член на Biophysical Society (USA).