Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Диана Георгиева Иванова д.б.н.


Катедра: Ръководител Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: divanova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 075

 

Биография

​​ Завършила молекулярна и фунционална биология със специализация по биохимия в СУ “Св. Климент Охридски” – София през 1985 г. и докторантура в Московски Държавен Университет “М. В. Ломоносов” - Москва, Русия през 1990 г. с дисертационен труд на тема “Роля на свободните кислородни радикали за взаимодействията растение-патоген”. Специализирала биохимия и молекулярна биология в Центъра по Генетика на Шведския Университет за селскостопански науки, Упсала, Швеция (1998- 999) и в Катедрата по химия и биохимия на Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ (2000-2001), преподаване по биохимия за студенти по медицина в Катедрата по биохимия на Университета в гр. Дънди, Великобритания (1999) и мениджмънт на научно-изследователската дейност в Норвежкото училище по спортни науки в Осло, Норвегия (2010). Придобита специалност по биохимия от МУ-Варна през 2008 г.​​

На 15 юли, 2013г.​ Академичният съвет на МУ - Варна избра доц. Диана Георгиева Иванова д.б.н. да заеме академичната длъжност „професор" по научна специалност „Биохимия".​

Публикации

​Има над 60 научни труда и повече от 60 участия в научни конгреси, както и издадени 4 учебни помагала. Основните научни разработки са в областта на оксидативния статус при различни физиологични и патологични състояния и антиоксидантната защита, нутригеномиката и метаболитната адаптация, биохимия на храненето и свързаните с това социално-значими заболявания.

Води лекционните курсове по “Биохимия” и СИД “Молекулярна биология в медицината” за програмите „Медицина”, в т.ч. и лекционен курс по “Биохимия” на английски език, както и курсовете по “Биохимия и патобиохимия” за специалност “Помощник фармацевт” и “Медицински лаборант” при МК на МУ – Варна;

Научни публикации

Избрани публикации:

  1. Ivanova, D., Vankova, D., Nashar, M. (2013). Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects. Arch Physiol Biochem, 2013; 119 (1): 32-37.
  2. Павлов Д., Нашар М., Иванов Д., Иванова Д. (2012). In vitro антиоксидантни свойства на извлеци от смрадлика (Cotinus coggygria). Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Медицина и екология“, 17 (1), 72-76.
  3. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. (2011). Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria L. Science & Technologies., V.1 (1), 20-24.
  4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med, V 44 (2), 31-35.
  5. Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, Volume II, Number 1, 15-1.
  6. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Аntioxidant activity, total polyphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent, Science & Technologies, V. 2 (1), 37-41.
  7. Kiselova Y., Ivanova D., Trendafilova A, Marinova S., Zapryanova Y., Todorova M. (2011). Antioxidant activity and total phenolic content of fractions from selected Bulgarian medicinal plants, Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 13-16.
  8. Radanova M., Vasilev V., Deliyska B., Kishore U., Ikonomov V., and Ivanova D. (2011). Anti-C1q autoantibodies specific against the globular domain of the C1qB-chain from patient with lupus nephritis inhibit C1q binding to IgG and CRP.Immunobiology 
  9. Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y., Madjova V., Ivanova D. (2011). The  FTO rs9939609, AdipoQ  rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ,  Volume 26, Number 1, p. 65-71 DOI: 10.5504/50YRTIMB. 0012.
10.  Bekyarova G., Galunska B., Ivanova D., Yankova T. (2009).Effect of melatonin on burn-induced gastric mucosal injury in rats. Burns, 35 (6), 863-868.

11.  Kiselova Y., Ivanova D., Chervenkov T., Gerova D., Galunska B. and Yankova T. (2006). Correlation between the In Vitro antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Bulgarian herbs. Phytother. Res. 20, 961-965.

12.  Ivanova D., Gerova D., Chervenkov T., Yankova T. (2005). Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. J Ethnopharmacol, 96 (1-2): 145-150.

13.  Иванова Д., Янкова Т. Поглед върху свободнорадикаловата теория за стареенето в търсене на стратегия за  удължаване на продължителността на живота, Folia Medica, 2012 (in press).

14.  Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012). Modulatory effects of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences. (in press).

15.  Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).

16.  Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012). Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. BJAS. (in press).

17.  Pavlov D., Nashar M., Eftimov M., Kalchev K., Valcheva-Kuzmanova S., Tzaneva M., Ivanova D. (2012). Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes Rendus de l’Academie Bulgare Des Sciences. (in press).

18.  Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. BJAS. (in press).

Учебници и учебни помагала:

19.  Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. (2012). Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина. Изд. Медицински Университет “проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна, с. 128. ISBN 978-954-9685-67-1.

20. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. (2012). Изд. Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

21.  Иванова Д., Галунска Б., Нашар М., Павлов Д. (2011). ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Мeдицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-59-6.

22. Иванова Д. (2003). Основен курс по молекулярна биология в медицината, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Мeдицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” Варна, с.-111. ISBN 954-9685-19-5.

Член на

​​Съюз на учените – Варна, България
Национален съвет по наноматериали и нанотехнологии, София, България
Научно дружество по фармакология, София, България
Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS)
Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);
Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).​