Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

​​Катедрата по биохимия е основана през 1962 г. Пръв неин ръководител е проф. д-р Д. Калицин. През годините съществува като самостоятелна катедра и УНС в Катедрите по медицинска химия и биохимия и по предклинична, клинична фармакология, химия и биохимия. От 1992 г. до 2007 г. ръководител УНС по биохимия е доц. Т. Янкова. От 2007 г. УНС по биохимия се отделя като самостоятелна Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с ръководител проф. д.б.н. Д. Иванова.

Понастоящем академичният състав на Катедрата наброява 9 души (1 професор, трима главни асистенти и 5 асистенти), като средната възраст на академичния състав е  34 г.