Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Академичен състав

Директор Департамент

доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, дп

Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п., е роден през 1962 г. в гр. Варна.

Завършва Първа езикова гимназия с профил Немски език, а след това и специалност "Немска филология" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново. Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия.

След дипломирането си през 1987 г. работи две години и половина, като учител по немски език в гр. Провадия, област Варна. През 1990 г. след спечелен конкурс започва работа като преподавател по немски език към Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно - Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна.

Специализирал в Залцбург и Кремс, Австрия, както и в Дюселдорф и Мюнхен, Германия.

Докторската си дисертация на тема "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина" защитава през месец март 2013 г., с което придобива образователната и научна степен „Доктор".

Доц. Иван Мерджанов, д.п. има 26 години педагогически опит, от които 21 години работи в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна като преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Публикации

Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен. Основни научни разработки в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран чужд език.

Дисертация: "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина"

Монография: Е-Campus. Съвременни форми на електронно обучение. Стено 2013, ISBN 978-954-449-664-7

Член на

Съюза на германистите в България

Съюз на преподавателите по немски език в България


Катедра по славянски езици и комуникации

Ръководител Катедра:

доц. д-р Виолета Горанова Тачева дф

Гр. Варна, ул. Марин Дринов 55, Медицински университет - Варна

Е-поща: tacheva@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена е на 28.07.1953 г. в с. Аврен, Варненска област. Завършила е гимназия във Варна и българска филология във Великотърновския университет през 1976 г. Специализирала е в София и Единбург, Великобритания. Била е редовен преподавател по български език в V-то СОУ-Варна /1976-1980/. От 1980 г. е редовен преподавател по български език като чужд за медицински цели в МУ-Варна /1980- 1995/, ръководител на Катедрата по чужди езици /1995-2000/ и Директор на Департамента по чуждоезиково обучение и комуникации в МУ-Варна от 2000 г. Хабилитирана е като доцент през 2001 г. Защитила е кандидатска дисертация по езикознание през 1997 г. на тема: "Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език, като чужд за общи и медицински цели".

Публикации

Съавтор е на монографии, учебници и публикации в областта на чуждоезиковото обучение, приложната лингвистика, сравнителното езикознание, медицинска терминология, лексикология и фразеология.

І. НАУЧНИ  СБОРНИЦИ  под редакцията на доц. В. Тачева

Сборник  Продуктивни езикови умения за академични цели 2011 г ISBN 978- 954-9685-64-0, 400 стр.

Сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна 2008 г ISBN 954-449-205-9, 660 стр.

Сборник Language As The Means For Education, Research And Professional Development ISBN 954-449-203-8,   2004 г ,формат 16/70Х100, 566 стр.

Сборник  Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-449-104-X, Varna 2001 297 стр., формат 8 / 60 х 84

Сборник  Foreign Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-9685-04-7 Varna, 1998, т. ІІ, формат 16/70Х100

ІІ. МОНОГРАФИИ

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2012 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Eлектронен вариант на учебника  и курс лекции.

Увод в медицинската терминология, ISBN 978-954-449-475-9 Издателска къща "Стено", Варна 2010 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2008 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Приложен  CD с електронен вариант на учебника  и курс лекции

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 954-449-194-5 Из-во "Стено", 2004 г , формат 16/70х100, 127 стр.

Български език за медицински цели. ISBN 954-449-080-9 Издателска къща "Стено", Варна 2000 г, 170 страници, формат 8 / 60 х 84

Делова комуникация за здравен мениджмънт. Издание на Медицински университет - Варна, 2000 г , 68 страници, формат 8 / 60 х 84

Тестовете по български език. Теоретични основи. ISBN 954-449-095-9 Издателска къща "Стено" Варна, 2000, 140 стр.

Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели. Автореферат на дисертационен труд в обем 253 стр., София, 1997 г.

Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от I курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1985 г., 83 страници , формат А(в съавторство с Й. Котев)

Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от II курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1988г., 82 страници, формат А5

Учебен речник  по български език като чужд за подготвителен курс (по видеокурса "Говорите ли български?")  в три варианта:

Българо- английски речник. В колектив. 2 000 г., формат А, 60 стр.

Българо- гръцки речник .  В колектив. 1999 г, формат А4 , 68 стр.

Българо-турски речник. В колектив. 1995, формат А4,  68 стр.

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ

ІІІ.1. Публикации в чужбина

Communication – the master key to the patient's heart The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication, May 10 – 11, 2012, Rijeka, Croatia

Teaching neuroanatomical terminology in English as part of the language of medicine в съавторство с Vanya GoranovaThe Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication, May 10 – 11, 2012, Rijeka, Croatia

Европейското сертифициране на  комуникативната компетентност по български език като чужд – форма на съхранение на  „малкия" език в условията на глобализация, В сборник «ІІ Международный научный симпозиум « Славянские языки и культуры в современном мире – труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. Ломоносов»,  ISBN 978-5-211-06356-3, стр. 308 - 312

Европейско сертифициране на славянските езици - лингвистичният принос за обединяването на Европа в съавторство с Христалина Христова-Готхард,   В сборник «ІІ Международный научный симпозиум « Славянские языки и культуры в современном мире – труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. Ломоносов»,  ISBN 978-5-211-06356-3, стр.378-382

Ролята на въпросите в комуникативния акт говорене в съавторство с Албена Добрева, май, 2011 Сегед, Унгария (Сборникът е под печат)

Academic Studies in English in a Non-English Speaking Country, In  The Knowledge-based Organization, Foreign Languages. English, "Nicolae Balcesku" Land Forces Academy Publishing House, 2008, pp.140-147

Main Features of Academic Medical Style. В: Foreign Language Teaching Today: Contents - methods - materials. Editor Michael Goethals . Bielefeld, Germany, 1998, pp. 101-105

From Visual Arts to Foreign Language Verbal Communication. B: Languages trough Culture, Culture trough Languages. Еditors Sue and Tim Sebbadge,  Hamburg, 1997, рр. 140 - 145

Test Specifications for Academic Purposes.

В: European Friends in Foreign Language Teaching: Methods and Practice. Еditors      Sue and Tim Sebbadge,  Hamburg, 1995, рр. 50 - 58

Factors for positive emotional motivation in learning and testing foreign languages for specific purposes.

В: Languages for Specific Purposes, CILT, Kingston University, UK, 1994, pр. 176-      179

ІІІ.2. Публикации в България

 Ролята на диалога за развиване на комуникативната компетентност (Диалогът – тангото на езика) 2012 В  сборник Продуктивни езикови умения за академични цели, ISBN 978-954-9685-64-0, стр. 12-16, Издание на Медицински университет –Варна, 2011 г

Положителният език в комуникацията медицински персонал ® пациент В сборник Проблеми на социолингвистиката, ISBN 978-954-8305-12-9, стр. 206-212, ИК "Знак 94", София 2011 г.

Лингвистични парадокси в българоезичната комуникация на турски студенти и стратегии за преодоляването им. В сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна 2008 г ISBN 954- 449-205-9       стр. 150-156

Номинативни модели в съвременната спортна терминология. В сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна2008 г ISBN 954-449-205-9  стр. 156-162

Съвременни комуникативни послания в информационните материали за лекарства. В Сборник  Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250,   Варна, стр. 403 - 409

Съвременната академична презентация (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В Сборник  Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250,   Варна, стр. 399 - 403

Ефективната бизнес презентация, (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В Сборник  Европейски перспективи на националното стопанство, 2005 г, ISBN 954-21-0227-5,   Варна, стр. 864-872

Съвременният български език – средство за комуникация, инструмент за манипулация и свидетелство за профанация В сборник  Language As The Means For Education, Research And Professional Development - Варна 2004 г ,ISBN 954-449-203-8  стр. 106 -112

Обречен ли е на изчезване българският език в епохата на високите технологии? В сборник Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Възпитание и институции, ISBN 954-579-415-1 Издателство "Славена"  Варна, 2004 г, стр. 59-67

Лингвистични аспекти на електронната комуникация. Сборник "Икономиката и развитието на обществото" ISBN 954-21-0125-2 (т.5)  Варна,  2002 г, стр. 81-90

Кои са добрите тестове за гимназиите? В: 24 часа, бр. 96, 2000 г, стр.12

Ценно помагало за кандидатстващите след VІІ клас. В "АЗБуки", бр. 11, стр. 7, 2000

На верен, но труден път ( Тестовете по български език за прием в специализирани училища). В "АЗБуки" ,  бр. 16,  8-10 стр. 1999,

За новите приемни изпити след VІІ клас. В "АЗБуки", бр. 39  - стр 6-7 и бр. 40, стр 6-7, 1999 г.

Интердисциплинарната когниция език- медицина. В съавторство с И. Икономова. Във  Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 163  -170

Регистрите в медицинската комуникация. В съавтороство с Е. Георгиева. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 156-163

Развиване на медицинската когниция чрез сценарии. В съавторство с И. Икономова. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 170 - 175

Чуждоезиково обучение в медицински ВУЗ. В: Сборник "Тематичен ТЕМПУС семинар по проблемите на чуждоезиковото обучение в България". 1997 г, стр. 41-45

Теоретико-приложен анализ на тестове по български език. В: Списания "Български език и литература", 1996, бр. 2, стр. 50-61

Комуникативната компетентност по български език като чужд - параметри и оценяване. В: Сборник "Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1996 г, Варна, стр. 687-694

Конкретизация на целите на тестуване по български език като чужд. В: Езиковото обучение в българските висши училища, Варна, 1995, стр. 80-93

Тестологичен и теоретико-приложен анализ на някои публикувани тестове по  български език. В съавторство:Г. Бижков, В. Тачева. В:Списание "Език и литература", 1995 г., кн.1, стр. 36-49

Характеристика на системата от тестови задачи по български език като чужд  за общи и медицински цели.В: Сборникот Юбилейната научна сесия на Пловдиския медицински институт,  1995г,  14 стр.

Основни принципи в чуждоезиковото тестуване за специални цели. В съавторство с П. Ландесман  В: Сборник"Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1994 г, Варна, стр. 524-535

Междинните тестове по български език като чужд. В: Сборник "Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1994 г, Варна, стр. 648-658

Диагностичните тестове по български език - състояние и проблеми. В сп. "Език и  литература", 1994 г, кн. 4, стр. 117-124

Езиковедската тема в списание "Златорог". В: Алманах КИЛ, Варна, бр.37, 1994 г., стр. 4-5

Тестовете по български език като чужд. В: Първи колоквиум по езикознание, В.Търново, 1993 г, стр. 201- 208.

Специфични трудности при изучаването на български език от англоговорещи. В съавторство с Пол Ландесман. В: Сборник  "Наука, човек, бизнес", Варна, 1992 г, стр. 96- 103

Номенклатурните названия в търговията - "За" и "Против". В: Сборник "Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване", Варна, 1991 г, стр. 35-39

За българския облик на медицинските заемки и калки. В съавторство с Е. Георгиева. В: Сборник:  "ХVI Юбилейна научна сесия", Варна, 1990 г, стр. 289 - 291

Езикови въпроси, свързани със заболяването СПИН. В: Сборник "Научният продукт- проблеми и перспективи", Варна, 1989 г, стр. 56 -59

Влиянието на руския език върху българската медицинска лексика (по материали от медицинската периодика, издавана във Варна от Освобождението до 1944 г). В съавторство с Л. Димитрова и С. Христова. В: Сборник "Из документалното богатство на варненския край - Българо-руски и българо-съветски връзки, осъществявани чрез Варна", Държавен архив -Варна, т. IХ, Варна, 1988 г, стр. 60-66

Езикови проблеми на информационните, рекламните и справочните материали за лекарства. В съавторство с Е.Георгиева В: Сборник "Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване, Варна, 1988 г, стр. 18-22

Формиране на българската анатомична терминология - терминологична подсистема с обединяващ семантичен признак "двигателен апарат". В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език, БАН - ИБЕ, София, 1987г, стр. 215-220

Развитие на анатомичната терминология в България  за периода 1941- 86 г. В: Сборник "Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 87" (Наукометрия и лингвистика на научния текст), Варна, 1987 г

Медицинска лексика в български, руски и немски език, производна от терминоелементи, означаващи "кръв". В колектив: Л. Димитрова, В. Тачева, Т. Александрова, М. Димова. В: Сборник "ХIV юбилейна научна сесия на ВМИ",Варна, 1986 г, стр. 151-154

Умалителността в българската анатомична терминология. В: Сборник "Проблеми на учебно-възпитателнатаработа  по чужди езици с чуждестр. студенти", Варна, 1986 г,    стр. 91-95

Форми за обогатяване на терминологичния запас на чуждестранни студенти-медици чрез работата по български език. В: Български език за чужденци - актуални проблеми на обучението, София, 1983, стр. 179-182

За анатомичната терминология (Понятийно-терминологична система на анатомичното терминополе с обединяващ семантичен признак "вътрешен орган")В: Сборник "ХI научна сесия на ВМИ - Варна", 1983 г, стр. 181-176

За транспозицията като терминообразуващ модел. В съавторство с П. Петров. В: "Годишник на Технически университет", т. 4, Варна, 1983 г, стр.105-108

Проблеми на чуждоезиковото обучение в нефилологически ВУЗ. В съавторство. В: Сборник "Научни трудове от Х юбилейна научна сесия на ВМИ", Варна, 1982 г, стр. 215 - 218

Деривация и честотност на медицинските термини с корен дерм-, дермат- в български и руски език. В колектив: В. Тачева, М. Костова, Е. Георгиева В: Сборник ""Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 83"- Доклади от Първа Национална конференция по наукометрия и лингвистика на научния текст", 1982 г, стр. 100 - 101

Фразеологичните словосъчетания в медицинската  терминология и тълкуването им пред чуждестранни студенти. В: Сборник "Научни трудове от IХ юбилейна сесия на ВМИ", Свитък II, Варна, 1981 г., стр. 179 - 185

Член на

Дружеството на филолозите-българисти в България, Секретар на филологическата секция на СУБ-Варна

 

Силвена Николова Ставрева-Доростолска

старши преподавател

Е-поща: nikistav@abv.bg

Биография

Родена на 29.11.1973 г. във Варна. Завършила българска филология в СУ „Св. Климент Охридски" през 1996 г. От 1997 г. до 2006 г. е преподавател по български език и литература в IV Езикова гимназия във Варна. От 2006 г. до този момент е преподавател по български език в ДЧЕОКС в МУ – Варна. Притежава III ПКС, защитена през 2006 г. на база дипломна работа и устен изпит. Има 5 публикации и също толкова участия в научни форуми. Основните й интереси са в областите на сравнителното езикознание. Владее английски, френски, полски и руски език.

 

Д-р Мария Иванова Костова, дф

старши преподавател

Е-поща: mkostova@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Преподава български език като чужд език.

Публикации

М.Костова, "За стилистичните прояви на категорията "род" в научно-технически текст",Сборник с доклади, ІІ Международна конференция "Чуждоезиково обучение за специални цели", Варна, 8-10 юни, 2001,  стр.135-138
М.Костова, "Триезичните и многоезичните  речници-помагало при чуждоезиково обучение на българи и по български език на чужденци",  СД-сборник с доклади, Юбилейна научно-практическа конференция "40 години ИЧС, София", София, 2003, стр.352-353
М.Костова, А.Добрева "Текстът като основа за научна дискусия в рамките на обучението по български език като чужд", Сборник с доклади, V Международна конференция "Езикът-феномен без граници",Варна ,2008, стр. 204-208
М.Костова"Иллюстрация в преподавании коммуникативной грамматики."  Сборник с доклади, ІІ Международна научна конференция "Культура в зеркале языка и литературы", Тамбов, 2010 г., стр.409-417
М.Костова "Комуникацията между лекаря и чуждестранния пациент- езикови параметри", сп."Здравна икономика и мениджмънт", бр.3, 2010, стр.23-27

Монография: Комуникативната граматика: Теоретични и приложни аспекти. Стено 2013, 196 стр.

 

Веселина Андонова Няголова

старши преподавател

Е-поща: veselina_n@abv.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 13.03.1959 г. в гр. Провадия. Завършила българска филология в Университета "Константин Преславски" – гр. Шумен през 1981 г. и право в СУ "Св. Климент Охридски" през 2003 г. От 1988 г. Е преподавател в Катедрата по чужди езици на МУ – Варна. Основните и научни интереси и разработки са в областта на стилистиката на научната реч, теорията на текста и преподаването на език за специални цели.

Член на: СУБ

 

Севда Иванова Христова

старши преподавател
Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 9. 01. 1956 г. в с. Мировци, Шуменско. Завършва ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 1977 г. - руска филология; българска филология. От 1983 г. е преподавател в МУ - Варна, Катедра по чужди езици. През 2007 г. придобива магистърска степен по съвременна българска лингвистика.

Публикации

Има над 40 публикации и участия в научни сесии. Основните научни интереси са в областта на медицинската терминология и методиката на преподаването на чужд език за специални цели.

 

Йорданка Тодорова Стефанова

старши преподавател

Е-поща: jordankastefanova@abv.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 11.12.1972 г. в гр. Варна. Завършила е българска филология в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски" през 1997 г. От 2003 г. е преподавател по български език, като чужд език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна. Основни научни разработки са в областта на денталната терминология и методиката на преподаването й.

 

Евдокия Стефанова Скочева-Шопова

старши преподавател

Е-поща: Skocheva@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 06.04.1979 г. в гр. Шумен. Завършила българска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски" през 2003 г. От 2005 г. преподавател по български език към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна.

Публикации

Има 9 публикации и участия в научни конференции. Основни научни разработки в областта на медицинската терминология и методика на чуждоезиковото обучение.

 

Албена Недкова Добрева

старши преподавател
Е-поща: aldobreva@abv.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 23.04.1977г. в град Варна. Завършила специалност „Българска филология" във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"- Велико Търново през 2000г. От 2007г. е преподавател в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов"- Варна в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Публикации

Има над 10 публикации и участия в научни конференции. Основни полета за изследователска дейност: когнитивна и приложна лингвистика, сравнително езикознание, теория и методика на чуждоезиковото обучение за специални цели.

 

Катерина Йорданова Пенева

старши преподавател

Е-поща: kkatia@abv.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 16.11.1977г. в гр. Шумен. Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2000 г. От 2006г. е преподавател към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ- Варна.

Публикации

Има публикации и участия в научни конференции. Основни научни разработки са в областта на методиката на преподаване на чужд език.

 

УНС по западни и класически езици

Ръководител УНС:

Валентина Ангелова Райнова

старши преподавател

Е-поща: valrayn@yahoo.com

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 15.07.1955 г. в гр. Русе. Завършила английска гимназия в гр. Варна през 1974 г. и английска филология във ВТУ „Кирил и Методий" през 1978г. От 1978 до 1990г. е преподавател по английски език в първа езикова гимназия, Варна.

Придобита втора степен квалификация през 1988 г. От 1990 до 2008 – асистент, старши и от 1996 - главен асистент, преподавател по английски език и обучител на учители по английски език в Институт за повишаване квалификацията на учители, гр. Варна и преподавател по методика на ЧЕО на студенти английска филология, Шуменски Университет. От 1996 до 2007 г. включително участва и координира няколко съвместни европейски проекта /Темпус и Коменски/ за подготовка на учители и обучители по чужди езици. През 1993 специализира в Денвър, Колорадо и многократно във Великобритания. От 2008 г. Валентина Ангелова Райнова работи като старши преподавател в „Департамента по чуждестранни езици, комуникации и спорт" към МУ – Варна.

Публикации

Има близо 60 публикации /сред които учебници по английски език за медици, английски език за дентални медици и английски език за акушерки/ и близо 70 участия в научни конференции. Основните й научни разработки са в областта на методиката на преподаване на английски език чрез работа по проекти, тестуване, текст лингвистика и подходяща организация на процеса за ефективно усвояване и учене на чужд език за специфични цели.

Член на ВЕТА-IATEFL – международна асоциация на преподаватели по английски език


 Веселин Ганчев Стойков

старши преподавател

Е-поща: stoykoves@gmail.com

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Роден на 17.01.1950 г. в с. Водица, област Търговище. Завършил специалност „Класическа филология" в СУ. От 2005 г. е преподавател по латински език в департамента по „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ.

Публикации

Има пет публикации и участия в научни конференции, както и два издадени учебника по латински за специалностите „Дентална медицина" и „Медицина" в МУ – Варна.

 

Надежда Данова Амуджиева

старши преподавател

Е-поща: fidamen@abv.bg

Телефон: 052/ 677 012, вътр. 2658

Биография

Родена на 04.03.1969 г. в гр. Габрово. Завършила класическа филология в Софийски университет „Климент Охридски" през 1993 г. От 1993 до 1997 г. работи като асистент по латински и старогръцки език във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" , а в периода 2001 – 2007 г. – като преподавател по същите дисциплини във ВСУ „Черноризец Храбър". От 2007 г. е преподавател по латински език в МУ-Варна. През 2010 г. завършва право във ВСУ„Черноризец Храбър".

Публикации

Има публикации и научни разработки в областта на римското право, методиката на преподаването на латински и старогръцки език, и техниката на превода от двата езика.


Лъчезар Евгениев Попов

преподавател

Е-поща: lachezarski@gmail.com

Телефон: 052/ 677 050

Биография

Лъчезар Попов завършва с отличие Американския университет в България (2001 – 2005), а след това и магистърска програма по англоезична литература в Университета на Маями, САЩ (2007 – 2009). Преподава общ и специализиран английски език в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър." В периода 2009 – 2011г. е асистент по литература и композиция в Арканзаския университет, САЩ.

Сред изследователските му интереси наред с чуждоезиковото обучение са: реторика и композиция, професионална комуникация, модерна и постмодерна американска литература и култура.

 

Светла Димитрова Трендафилова

старши преподавател

Е-поща: trendafilova@triada.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 19.05.1958 г. в гр. Варна. Завършила Първа езикова гимназия (английски език) във Варна и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1981 г. През 2002 завършва магистратура по здравен мениджмънт към МУ - Варна. От 1981 до 1984 е преподавател по английски език в Първа езикова гимназия, Варна.

От 1985 досега работи като преподавател по английски език в МУ - Варна. Специализирала в Оксфорд и многократно в Единбург, Великобритания, участвала в съвместни европейски проекти.

Публикации

Има над 50 публикации и близо 40 участия в международни научни конференции. Съавтор на учебници по английски език за медици, дентални медици, здравни мениджъри, и акушерки. Основните й научни разработки са в областта на приложната лингвистика и методиката на преподаване на английски език за специални цели

 

доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, дп

Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п., е роден през 1962 г. в гр. Варна.

Завършва Първа езикова гимназия с профил Немски език, а след това и специалност "Немска филология" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново. Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия.

След дипломирането си през 1987 г. работи две години и половина, като учител по немски език в гр. Провадия, област Варна. През 1990 г. след спечелен конкурс започва работа като преподавател по немски език към Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно - Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна.

Специализирал в Залцбург и Кремс, Австрия, както и в Дюселдорф и Мюнхен, Германия.

Докторската си дисертация на тема "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина" защитава през месец март 2013 г., с което придобива образователната и научна степен „Доктор".

Доц. Иван Мерджанов, д.п. има 26 години педагогически опит, от които 21 години работи в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна като преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Публикации

Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен. Основни научни разработки в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран чужд език.

Дисертация: "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина"

Монография: Е-Campus. Съвременни форми на електронно обучение. Стено 2013, ISBN 978-954-449-664-7

Член на

Съюза на германистите в България

Съюз на преподавателите по немски език в България

 

Йоанна Киролова Рачовска

преподавател

Е-поща: yrachovska@yahoo.com

Телефон: 052/ 677 012

Биография

Родена на 26.07.1981 г. в гр. Варна. Завършила Английски език и литература в Американския Университет в България (степен бакалавър) и Английска филология в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"(степен магистър). От 2007 г. е преподавател по английски език за медицински цели в Департамента по чуждоезиково обучение. Ежегодно участва с доклади в научни конференции в областта на лингвистиката и езиковото обучение. Има научни разработки в областта на комуникативната компетентност и преподаването на чужд език за специални цели.


Стела Красимирова Петрова

преподавател

 

УНС по физическо възпитание и спорт

Ръководител на УНС

Жулиета Георгиева Виденова

Е-поща: juli_vid@abv.bg

Телефон: 052/ 677 081

Биография

Родена на 22.05.1970г. в град Варна. Завършила НСА"В. Левски" - София през 1994г. Придобити специалности: треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание. От 2003г. преподавател в Медицински университет-Варна, от 2007г. ръководител на УНС по физическо възпитание и спорт.

Публикации

Има 8 публикации и 6 участия в научни конференции и конгреси. Основни научни разработки в областта на студентския спорт и спорта за здраве.

 

Ивелина Славчева Чекоева

старщи преподавател
Телефон: 052/ 677 081

Биография

Родена на 28.01.1982 г. в гр. Варна. Завършила НСА през 2005 г. От 2006 г. е преподавател по спорт към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации, педагогика и спорт. Придобити специалности: преподавател по физическо възпитание, треньор по тенис, спортна журналистика.

Публикации

Има 4 публикации и 2 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на спорта.

 

Петьо Христов Христов

преподавател
Телефон: 052/ 677 081

Биография

Роден на 11.07.1981 г. в гр. Добрич. Завършил Национална спортна академия "В. Левски" през 2007 г. бакалавърска степен: първа специалност-учител по физическо възпитание и втора специялност треньор по лека атлетика. Магистърска степен: Спортна анимация в туризма. Работил като ски учител във "Витоша ски" от 2006 г. до 2008 г. От 2008 г. до 2010 г. работил като хоноруван преподавател, а след 2010 г. като преподавател на щат в МУ – Варна.


 Митко Йовев Йовев
преподавател

Телефон: 052/ 677 081

Биография

 Роден на 03.05.1954г. в с. Пчелник. Завършил НСА-София, специалност тенис. От 1976г. е треньор по тенис. От октомври 2013г. назначен преподавател на щат в МУ-Варна.
Даниела Антонова Петрова

старши преподавател

Биография

Родена на 21.09.1964 г. в гр. Дупница. Завършва Национална спортна академия  през 1986 г. със специалност “Преподавател по физическо възпитание и треньор по художествена гимнастика”. Майстор на спорта по  художествена гимнастика от 1979 г.

От 1989г.  е преподавател  по спорт в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна.