Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е формиран през 2006 г. и е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г. и прераснала през 2001 г. в Департамент  по езиково обучение, комуникации, педагогика и спорт.  

От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета.

Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски, немски и френски език на студентите от четирите факултета и колежа.

От 1990 г. към катедрата е създаден подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти и специализанти, който за 20 години се разви като един от най-авторитетните езикови центрове за подготовка по български език за академични и медицински цели в България. Всяка учебна година в тези едногодишни курсове се подготвят над 60 чужденци за следване в различни медицински специалности. От 2009 г. се открива и подготвителен курс по английски език за медицински специалности.

Обучението по чужди езици и комуникация в МУ - Варна е прагматично ориентирано изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на професионалните нужди на всяка конкретна специалност.

От 1998 г. Департаментът организира и провежда традиционно на всеки три години авторитетни международни теоретико-практични научни конференции по приложна лингвистика в България с фокус - научните изследвания в областта на чуждия език и научно-професионално развитие, професионална реализация и бизнес чрез чужд език, лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на специализираното езиково обучение, формите на електронно обучение в обучението по чужд език и др.

През различни периоди от време в катедрата са работили: Никола Делев, Л. Маринова и Петя Монева (френски език), Стоянка Михова (руски и български език), доц. д-р Лиляна Димитрова, Руска Василева, Йордан Котев, Светла Георгиева, Миглена Маринова, Даринка Георгиева (български език), Пепа Смядовска, Румяна Слабакова, Снежана Донева, Анета Докова (английски език), Меглена Димова (немски език), Емилия Георгиева, Ивана Икономова и Тодорка Александрова (латински език).

 

Награди: