Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

​Департаментът осъществява обучение по чужди езици за специални цели, комуникация, спорт на студенти, докторанти и специализанти от всички специалности на Медицинския университет в задължителната и свободноизбираемата програма. От 1990 г. към катедрата е създаден подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти и специализанти, който за 23 години се разви като един от най-авторитетните езикови центрове за подготовка по български език за академични и медицински цели в България. От 2009 г. се открива и подготвителен курс по английски език за медицински специалности.

Учебната дейност на Департамента обхваща годишно между 8 000 и 10 000 академични часа по дисциплините:

 • латински език за медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване, медицински сестри и акушерки; медицински колеж
 • съвременни европейски езици (английски, немски, френски, руски) за медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване, медицински сестри и акушерки; медицински колеж
 • български език като чужд и за академични цели – нива А1, А2, В1, В2
 • български език като чужд и за академични цели - подготвителен курс;
 • английски език като чужд и за академични цели - подготвителен курс;
 • български език като чужд за медицина, дентална медицина, фармация;
 • бизнес комуникация за здравен мениджмънт, здравни грижи и обществено здравеопазване; медицински колеж
 • комуникативни умения за висш мениджмънт;
 • спорт.

  Департаментът е разположен на IV етаж е в сградата на ректората на ул. "М. Дринов" 55. В резултат на реализирането на различни проекти се осигури модерна материална база на департамента и се гарантира постоянно усъвършенстване на академичния състав. Департаментът разполага с 4 учебни зали и с модерни средства за чуждоезиково обучение, които развиват специфичните фонетични и езикови умения. За целите на обучението по чужди езици се използват най-новите постижения в световната теория и практика на чуждоезиковото обучение: специализиран езиков мрежов софтуер (Body works, Encyclopaedia, English Discoveries и др.) и актуални авторски материали на преподавателите по отделните дисциплини.

  От 2012 г. функционира електронна учебна среда по специализиран немски език за медицински цели /линк/, разработена върху платформата MOODLE и предназначена за обучение както на редовните студенти, така и на лекари в смисъла на учене през целия живот. За чуждестранните студенти и лекари също се предлага електроннен курс за обучение по специализиран български език за медицински цели. /линк/

  Преподавателите по български, латински и английски/немски за медицински цели са автори на собствени учебни програми, учебни, речникови и тестови материали, разработвани и актуализирани през 1996-2013 г. по четири международни проекта.

  Преподавателите по български език са автори на "Увод в медицинската терминология" (2010, 2011), "Учебен речник по български език"' за подготвителен курс с превод на английски, немски, гръцки и турски език (2000-2010).

  Проверката и оценката на езиковите знания и умения се осъществява чрез модерна комплексна система от междинни и финални тестове с обхващане на всички речеви умения в писмена и устна форма. За тестовете по всички дисциплини са изготвени необходимите тестови спецификации съобразно световните стандарти.