Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Нормативи за учебна натовареност на преподавателите

Нормативи за учебна натовареност на академичния състав на преподавателите в Медицински университет – Варна (Решение на АС – Прот. № 58/08.02.2016 г.)


I. Нормативи за аудиторната учебна натовареност

1. Предклинична и клинична катедра  (цяла щатна длъжност)

- за хабилитирани преподаватели        180 ч.

- за нехабилитирани преподаватели    360 ч.

- за преподаватели по практика   760 ч.

2. Предклинична и клинична катедра (половин щатна длъжност)

- за хабилитирани преподаватели           110 ч.

- за нехабилитирани преподаватели       220 ч.

3. Департамент чуждоезиково обучение

- за хабилитирани преподаватели        180 ч.

- за   преподаватели                               400 ч.

- за директора на департамента            245 ч.

4. Преподаватели в Медицински колеж – Варна

- за хабилитирани преподаватели       180 ч.

- за   преподаватели  и асистенти         360 ч.

- за преподаватели по практика      760 ч.

5. За Ректор, Зам.ректор, Декан и гост-преподаватели (само в МУ-Варна)

0,50 от норматива

7. За ръководители катедри

0,70 от норматива

8. За ръководители на УС

0,90 от норматива

9. Нормативи за отчитане на изпитите

- за един изпитан студент на семестриален или държавен изпит – 0,4 за хабилитирани преподаватели и 0,2 за асистенти. Максималният коефициент за един изпитан студент при изпит, който се провежда от комисия не може да бъде по-голям от 0,8.

- за ръководство на дипломна работа  -     6 ч.

- за реценция на дипломна работа       -     2 ч.

- за участие в комисия за конкурсен изпит за асистент, докторант, кандидатски-минимум – по 1 ч. за теоретичен изпит на участник.

10. За заплащане на реален труд над норматива се приема само този, който е подаден от Учебен отдел. Заплащат се само часовете над норматив, които са формирани от лекции и упражнения.

11. При обявяване на конкурси за асистенти, доценти в учебната натовареност се включват: лекции, упражнения и изпити

12. Всяка учебна програма за стажант-лекари да се обсъжда на Факултетен съвет. На всяка стажантска група могат да бъдат провеждани семинарни занятия до 32 часа.

13. Участието в държавни изпити за специалност се отчита като учебна натовареност, но не се заплаща като труд над норматив - 8 часа на ден.

14. Хорариумът за англоезично обучение се формира по следния начин:

- лекции    - К 3.0

- упражнения – К 3.0

II. Извънаудиторна учебна натовареност

- консултации

- кръжоци

- обучение на специализанти

-  научно ръководство на докторанти.​